Vedtekter for Bygdaljom

Vedtekter
for Songlaget Bygdaljom

Vedtatt på årsmøte 27.01.1993
Revidert på årsmøte 10.02.1997 og 16.02.1998
Revidert på årsmøtet 13.02.2008

 § 1 Formål

Songlaget Bygdaljom har som formål å arbeide for god korsang og ellers medvirke til å øke forståelsen for sang og musikk som kulturfaktor i bygda. Koret skal videre legge forholdene til rette for kurstilbud o.l. samt samarbeide med andre kor. Dette for å utveksle erfaringer både på det musikalske og administrative plan.

§ 2 Organisasjon

Songlaget Bygdaljom, stiftet 23.11.1943 på Stjørdal, er et blandet kor i Stjørdal kommune. Årsmøtet er korets øverste myndighet. Til å lede korets virksomhet i perioden mellom årsmøtene velges et styre.

§ 3 Medlemskap

Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang. Medlemmenes plassering i korets stemmegruppe avgjøres til enhver tid av dirigenten. Medlemskapet gjelder fra opptak og når forfalt medlemskontingent er betalt.

§ 4 Medlemmenes plikter

Et medlem plikter

1. å arbeide for fremme av korets formål,
2. å følge de vedtak som blir fattet i henhold til disse vedtekter,
3. å møte opp til alle øvelser, konserter o.l. i den grad det er mulig, eventuelle fravær meldes til ansvarlig leder,
4. å betale den til enhver tid fastsatte kontingent til den frist som koret fastsetter.
5. å melde fra til styret skriftlig når medlemskap opphører

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten bestemmes til enhver tid av årsmøtet. Kontingenten betales med forfall 1.april og 1.oktober. Studenter betaler ½ kontingent.

§ 6 Suspensjon/eksklusjon

Ved utestenging fra koret kreves 2/3 flertall.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er korets øverste myndighet.

På årsmøtet deltar med stemmerett: alle kormedlemmene som har betalt kontingent for siste termin.

Videre kan disse møte uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:

a. æresmedlemmer
b. korets dirigent

Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar, og trer sammen etter innkalling fra styret med minst 3 ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den frist som er angitt i varslet.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.

Saklista til årsmøtet skal inneholde følgende punkter:

1. Årsmelding
2. Regnskap m/revisjonsberetning
3. Reisekasse
4. Innkomne forslag og saker som legges fram av styret
5. Økonomi og kontigentforslag for kommende år
6. Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Det ordinære årsmøtet skal:

1. Velge møteleder
2. Velge møtesekretær
3. Godkjenne innkalling og sakliste
4. Godkjenne styrets beretning
5. Godkjenne revidert regnskap
6. Økonomi kommende år
7. Fastsette kontingentsatser
8. Behandle saker i henhold til sakliste
9. Foreta utdeling av hederstegn (10-årsvimpel) og æresbevisning
10. Foreta følgende valg:

a. Leder (1 år)
b. 2 styremedlemmer (2 år)
c. 2 varamedlemmer til styret (1 år)
d. 2 revisorer (1 år)
e. 1 medlemmer til musikkutvalget (+ korets leder og dirigent)
f. 1 medlem til valgkomiteen (3 år)
g. 1 varamedlem til valgkomiteen (1 år)
h. 1 stemmeformann for hver stemme (1 år)
i. 2 utsendinger med personlige varamedlemmer til A/L Samfunnshuset Skatval
j. 2 utsendinger til A/L Steinvikholm musikkteater

Alle komiteer og utvalg velges med leder

Valgbare til tillitsverv er alle korets medlemmer som oppfyller kravene i § 4 pkt 4. Valgkomiteen skal forespørre de av styrets medlemmer som står på valg. Nye medlemmer til styret skal ha blitt forespurt og eventuelt samtykket. Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestgjort.

Stemmegivning ved valg og i andre saker skjer skriftlig hvis det forlanges. Leder for styret velges likevel alltid skriftlig dersom det er flere enn en kandidat.

Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg av leder hvor resultatet avgjøres ved loddtrekning.

Over forhandlingene skal det føres protokoll som oppleses, og undertegnes av årsmøtedeltakerne.

§ 8 Styret

Koret ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret velges av årsmøtet. Lederen velges for 1 år om gangen. 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Leder velges direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer hvorav leder eller nestleder er tilstede. Ved stemmelikhet teller lederens/nestlederens stemme dobbelt.

Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent.

Kassereren sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet i god tid før årsmøtet, slik at revisorene får rimelig tid til å revidere regnskapet.

Sekretæren skriver referat fra alle styremøter og ellers alt koret deltar på, og utarbeider årsmelding i samråd med styret. Styret skal sende årsmelding til lokalt musikkråd og samtidig oppgi navn på leder, kasserer og dirigent.

Å fra si seg verv skal gjøres skriftlig og med en mnd varsel.

§ 9 Musikkutvalg

Musikkutvalgets valgte medlem er utvalgets leder. Styrets leder og korets dirigent sitter som selvskrevne medlemmer i utvalget. Utvalget har det kunstneriske og musikkfaglige ansvar for korets aktiviteter, herunder egne og eksterne arrangement. Utvalget skal holde seg orientert i medlemmenes ønsker når det gjelder valg av repertoar. Godkjent repertoarforslag meldes korets medlemmer.

Ved musikkutvalgets møter føres protokoll.

§ 10 Økonomi

Korets økonomi er basert på en årlig kontingent fra medlemmene, samt av de tildelinger/støtteordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjett. For øvrig er det opp til styret å finne andre måter å skaffe inntekter på.

Leder tilkommer en godtgjørelse på 500 kr og andre tillitsverv i koret er ulønnet.

Koret dekker alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet.

Styret skal sørge for en ordentlig regnskapsførsel og en betryggende forvaltning og oppbevaring av korets midler og eiendeler.

Alle bilag over kr 500,- skal godkjennes av korets leder, unntatt leders regninger som skal godkjennes av nestleder.

Regnskapet skal, før det legges fram, revideres av 2 revisorer valgt av årsmøtet.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Styret kan utarbeide og legge fram budsjettforslag for påfølgende regnskapsperiode. Budsjettet skal fastsettes av årsmøtet.

§ 11 Noter

Noter utlånes til sangerne for den tid de er aktive i koret. Når medlemskap opphører skal noter leveres tilbake.
Notemapper anskaffes av koret og selges til sangerne til fastsatt pris.

§ 12 Uniformer

Korets uniformer består av hvit skjorte og svart bukse til herrene. Damenes uniform består av svart overdel og svarte benklær. Korets medlemmer forplikter å bruke tilbehør som er anskaffet av koret. Medlemmene pålegges å betale en viss egenandel for eie av tilbehør til uniformene.

§ 13 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med § 7.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den frist som angis i varslet.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av Songlaget Bygdaljom kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 flertall. Skal koret oppløses, settes eventuelle pengemidler i bank, og noter m.m. tar siste leder vare på og har ansvaret for. Er ikke koret kommet i gang igjen etter ti år, går midlene til virksomhet som antydet i § 1.