Referat 09.11.2022

Styremøte på Meråker stasjon onsdag 09.11.2022 kl 18.00-2045

Til stede: Hågen Ven, Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz og Sveinung Havik.  Avbud fra Morten Olsen Haugen, Per Harald Ressem, Åke Jünge og Arnt Stavset

Først en presentasjon av Meråker historielag og Meråker stasjon.
Se også >>> https://merakerhistorielag.no

  
Sakliste:

Sak 11/22: Innspill til strategiplan – E-post av 08.11.2022:
«Hei! Styret i Landslaget for lokalhistorie ønsker å invitere Nord-Trøndelag Historielag til å presentere sitt innspill til strategi- og handlingsplan. Møtet finner sted i våre lokaler i Bispegata 9B i Trondheim på mandag 12. desember. Vi har satt av følgende tidspunkt til dere, og håper det passe: kl 1430-1530.» Mvh Vanja Lidahl/Økonomi- og administrasjonsleder
Vedtak: Styret takker ja til invitasjon, og sender en gruppe av gårde. Dette blir Hogne Heir (ansvarlig for pilotprosjektet), Hågen og Rannveig. Styreleder tar kontakt med LLH og bekrefter dette.

Sak 12/22:  Årboka; lokale  presentasjoner
Her var naturligvis Åke savnet, men det er vel slik at det er styrets oppgave å sørge for og legge til rette for godt salg av årboka vår. Følgelig ble det raskt konkluderte med at opplegget fra i fjor gjentas, men at vi denne gangen benytter «tingar-lista» i StyreWeb’n til info/invitasjon. Styreleder koordinerer, og Morten (Steinkjer), Åke (Verdal), Sveinung (Levanger) og Knut Atle (Stjørdal)
Vedtak: Styret ønsker at vi presenterer Årboka på bibliotek som vi gjorde i fjor, her ønsker vi at Åke kan delta med sin presentasjon rundt om, Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer. Da er det viktig at Åke setter datoer slik at det kan la seg gjennomføre. Styreleder bør få tilbakemelding på dato og klokkeslett senest mandag kveld (14.11), så skal jeg sende ut invitasjon på Styreweb. Åke får dekt kjørekostnader.

Sak 13/22:  Prosjekt vedtekter
Viser tilforslag fremmet på siste årsmøtet.
Vedtak: En gruppe (Hågen, Rannveig og Sveinung) gjennomgår gjeldende vedtektene og lager en utredning for styret. Et endelig forslag legges fram på neste årsmøte.

Sak 14/22:  Halvårsmøte
Viser til tidligere saksbehandling, og invitasjoner sendt til lokallagene
Vedtak:
Noen små justeringer gjort og for øvrig vises til vedlegg

Sak 15/22:  Tilbud fra wittar.io
Styreleder orienterte om dette «digitale fenomenet» som ligner litt på pokemon, og en runde med synspunkter i etterkant…
Vedtak: Enighet om å invitere til en demonstrasjon på årsmøtet 2023.

Sak 16/22: Retningslinjer for nominasjon til «Årets årbokartikkel»
Det vises til Sak 10/2020 «Premiering av årets årbokartikkel i Nord-Trøndelag» og ideskisse fra Morten av 20. juni då (vedlagt). Det ble da vedtatt en prøveperiode på 3 år, og styret ønsker derfor en gjennomgang.
Vedtak: Saken drøftes på neste styremøte.

Sak 16/22:  Eventuelt
Nye tingarar som rekrutteres framover får årboka 2021 som bonus- det ble påpekt at den gjensidige annonseavtalen mellom fylkesårboka og lokallagenes årbøker ikke ble fulgt opp godt nok denne gangen (vedlagt). Det må være et mål å gjøre dette bedre kjent i 2023.

Neste styremøte; 1. februar 2023 på Verdal Bibliotek kl 1700.

Ref. Sveinung H.