Referat 26.01.2022

Møte i Nord-Trøndelag Historielag på Rinnleiret, Telthuset,
26. januar 2022 kl 1800-2000 • Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Morten Olsen Haugen, Åke Jünge og Sveinung Havik.
  Avbud fra Arnt Stavset.

  Etter møtet omvisning i Telthuset ved Per Jarle Eriksen og Svein Karlsen.

  Sak 1/2022: Evaluering; presentasjon av Årboka og Artikkelforfatterkonkurranse

  Styret brukte tid på disse temaene, og her kommer et sammendrag etter beste evne;
  A) Årboka og Bibliotekene/Rannveig roser Verdal Bibliotek, imøtekommende og
  tilretteleggende. Litt uheldig kollisjon med presentasjon av en bygdebokpresentasjon
  på samme tidspunkt. Ca 10 frammøtte. Hågen ansvarlig ved Levanger Bibliotek. Ca
  12 frammøtte. Dialog, spørsmål og presentasjon fra artikkelforfattere. Stjørdal Bibliotek og Knut Atle hadde ingen frammøtte bortsett fra artikkelforfatterne. Da ble det likevel et «positivt internt møte». Steinkjer Bibliotek hvor Per Harald fikk besøk av ca 10. Dette møtet og på Stjørdal ble avviklet på dagtid, mens de øvrige på kveld. Det ble også drøftet hvorvidt salgsavtalene/lagret/kommunikasjonen med bokhandlerne kan bedres. Dette er svært personavhengig, og årbokas «salgsverdi» er også tidsbegrenset. Derfor er det viktig å være på alerten!

  Konklusjon:
  Dette er riktignok en prøveordning, men ingen tvil om at bibliotekene – i dette desentraliserte opplegget – er en god arena å utvikle markedsføring av årboka og det
  lokalhistoriske feltet. Litt mer koordinert markedsføring og fremheve overfor «tingarar» fordelen ved frammøte, unngå portoutgifter. «Spissing av tema», lansere en «teaser» – skrive en kronikk – eller framheve en eller flere artikkelforfattere for å trekke interesserte utover «menigheten».

  Åke og Per Harald har vært i kontakt med Fagtrykk på Steinkjer – konstruktiv dialog og kakespising – og lanserer følgende som styret slutter seg til (se pkt 1): grafiker Arnstein Saursaunet tilbyr seg å lage en kostnadsfri annonse som reklame for fylkesårboka. Denne tilbys lokallagenes bokredaksjoner, hvor de oppfordres til å trykke dette PR-opplegget. Som motytelse vil Aarbu og Jynge be de samme lokallagene sende omslagsillustrasjonen av årets spublikasjon til fylkesårboka som supplement til den generelle omtalen for hvert lokallag. Det vil friske opp en lang og litt kjedelig presentasjon mener fylkesårbok-redaktøren.

  B) Morten lanserte ideen om denne etter hvert omtalte «lokalhistoriske konkurransen», og styret drøftet hans synspunkter etter to års prøvetid. Han poengterte at dette har vært et billig tiltak, og med dyktige folk i juryen. Deres utgangspunkt er «kritisk lesning» – uten noe fasitsvar – hvis bakteppe er å fremme lokalhistorie, formidlingskompetanse, engasjement, varierte temavalg, kjønn og alder etc. Med andre ord er det enighet omkring begrepet «læring». Første året var det god omtale i T-A, men journalistene er vanskelig å gjøre avtaler med. Hva gjør vi med det? Hva med en kronikkør? Konklusjon: Enighet om å videreføre kåringen.

  Vedtak:
  1) Styret aksepterer Saursaunets tilbud som gjennomføres slik skissert ovenfor.
  2) Styret setter ned en hurtigarbeidende kohort (Morten og Åke) som lager forslag til
  faglig kurs som avvikles innen utgangen av februar.
  3) Som faglig tema under kommende årsmøte inviteres en av jurymedlemmene fra
  «artikkelforfatterkonkurransen».
  4) Styret lager en strategi for markedsføring av årboka.

  Sak 2/2022: Årsmøte, planlegging

  Dette blir første årsmøte etter endringer der rapportering nå følger kalenderåret. Siste
  årsmøte ble avholdt på Ekne, Falstad. Saksdokumentene forberedes, og godkjennes i
  neste styremøte.

  Vedtak:
  Årsmøtet legges til Rinnleiret, 2dre april. Frist for inngående saker settes da til 22.
  mars, og i følge vedtektene kunngjøres årsmøtet med 3 ukers varsel. Knut Atle
  varsler lokallagene og holder i tråden…

  Sak 3/2022: Møtekalender for året 2022

  Vedtak:
  Viser til tidligere vedtak om møteplan for 2022. Knut Atle kommer tilbake til saken.

  Sak 4/2022: Økonomi

  Per Harald presenterte regnskapet som nå føres på tradisjonell måte etter at avtalen
  med regnskapskontoret ble avsluttet. I tillegg føres ikke to seperate regnskap (laget
  og årboka) lenger, men er slått sammen. Det gir bedre oversikt og ryddighet!
  Knut Atle påpekte i klartekst at regnskapet skal konverteres til StyreWeb før
  årsmøtet. Hågen understreket samsvar med vedtatt budsjett, som ble laget i etter siste
  årsmøtet.

  Vedtak:
  Styret er så langt fornøyd med status, og spesielt at forholdet til regnskapskontoret er
  avsluttet. Nå gjelder det om å sette «ny kurs for egen kjøl»!

  Sak 5/2022: Eventuelt

  Lokalhistorisk Magasin nr. 3/2021. Artikkelen «Portrettet. Nord-Trøndelag historielag – 100 år med årbok».

  Neste styremøte settes til 23. mars