Nord-Trøndelag historielag har nå 19 lokale historielag  som medlemmer, etter at to lag har meldt seg ut. Lagene har en samlet medlemsmasse på over 5000, noe som tyder på stor interesse.

Styret har bestått av:
Knut Atle Aarbu, Hegra, leder
Rannveig Munkeby Arentz, Åsen, nestleder
Per Harald Ressem, Beitstaden, kasserer
Sveinung Havik, Levanger, sekretær
Hågen Ven, Levanger, styremedlem

Varamedlemmer til styret:
Åke Jünge, Verdal
Morten Olsen Haugen, Mosvik
Bjørn Olav Juberg, Frosta

Valgkomité:
Inge Olav Nøvik, Sparbu, leder
Steinar Vigen, Stjørdal
Magnus Fiskvik, Skatval

Revisor:Olaf Vorum, Sparbu

Styrets representant i Slekt og Data, avd. Nord-Trøndelag er Knut Atle Aarbu.

Årsmøtet ble holdt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, lørdag 16. november og samlet 37 deltakere. I den forbindelse inviterte styret til markering av 100-årsjubileum i Nord-Trøndelag Historielag. Verdal Historielag var vertskap.
Lederen ønsket årsmøtedeltakerne velkommen. Tidligere leder i fylkeslaget som døde kort tid før arrangementet – Lars Petter Tønne – ble minnet av de frammøtte. Nestleder i Verdal Historielag – Guri Figenschau Raaen – ønsket forsamlingen velkommen til Verdal, og fortalte litt om det historiske stedet og virksomheten til det lokale historielaget. Forsamlingen sang «Nordmannen» av Ivar Aasen. Etter denne åpninga ble årsmøtet satt.

Følgende saker behandlet: Årsmelding, årsplan, regnskap , budsjett, vedtektsendring (Leder fremmet styrets forslag: §6 Årsmøtet: Første setning i hht gjeldende praksis:Årsmøtet blir halde ein gong i året (om hausten). Medlemslag med over 300 medlemmer har 5 utsendingar kvar. Styrets endringsforslag:Årsmøtet blir halde ein gong for året før 30. april. Medlemslag…  Tilføyelse:Leder understreket at neste årsmøte blir før 30. april 2021! Som en naturlig konsekvens blir halvårsmøtet lagt til tidlig høst. Åshild Vang foreslo at med en slik endring vil det være naturlig å kombinere halvårsmøtet med presentasjon av årbokutgivelsene) og valg.
Etter årsmøtet orienterte Åke Jünge om årboka – den 96te i rekken – som utgis i lagets jubileumsår. Årsmøtet ble avsluttet med festmiddag, sang og hilsner fra sør og nord i Trøndelag. Oddbjørn Nordset holdt et foredrag om «Det røde amt» fra 1850 og framover til 1920-tallet; et momentum i det lokalhistoriske.

Det ble fremmet forslag om at alle tilstede signerte på et ark som vedlegges årsmøteprotokollen

Styret har holdt 6 møter, og behandlet 22 saker.


Perioden har vært preget av coronapandemien, noe som har ført til begrenset virksomhet fra styrets side. De fleste samlinger og møter har blitt avlyst, og satt på vent i over ett år. Dette gjelder også Jamt-Trønderske Historiedager planlagt i Ragunda kommune i 2021.


Styret har tatt i bruk moduler i dataprogrammet StyreWeb. Der ligger det mange muligheter for en rasjonell drift og bedre kommunikasjon med medlemmene.


Regionlaget søkte fylkeskommunen om økonomisk støtte og har bokført kr. 30 000,-. 

Arbeidet med årboka har gått sin gang, og planlegges utgitt i medio november. Opplaget er uendret, og Design Trykk as er fortsatt lokal trykker på Steinkjer. Redaksjonen består av Åke Jynge (redaktør) og Torstein Engum Bruvoll og Solfrid Vestli (redaksjonskomité) Kjell Erik Pettersson (bilderedaktør).

Årboklageret befinner seg fortsatt i Malm – om lag 1200 bøker –  og deler av de eksisterende salgbare årgangene vil i etterkant bli overført til egnet lagerplass på Verdal Bibliotek. Alle videregående skoler fikk tilsendt siste årboka i gave, med oppfordring til abonnement.

Etter som årboka er regionlagets viktigste produkt har styret utviklet to ulike formidlingsmåter for å skape oppmerksomhet rundt lokalhistorisk arbeid. Det ene er etablering av en Facebook-side hvor Nord-Trøndelag Historielag formidler «nyheter» fra Trøndelagsområdet https://www.facebook.com/nthistorielag med 540 følgere. Vår heimeside er www.nt-historielag.com. Foreløpig fungerer begge plattformene greit, men det er ingen tvil om at Facebook er bedre egnet til formidling. Raskt og effektivt arbeid fra redaksjonen har gitt resultater og mange «likes». Det andre var en ideskisse hvis formål var en årlig prisutdeling til beste artikkel som har stått på trykk i lokalhistorisk årbok om/fra Nord-Trøndelag. To kategorier: subjektive minnetekster og faglige artikler. Formålet med en slik pris er å belønne kvalitet, oppmuntre redaktører og bidragsytere, og å skape økt oppmerksomhet rundt lokalhistoriske årbøker. Både prisvinnere, nominerte og redaksjonene fikk positiv oppmerksomhet i T-A; 3. desember 2020. I kategorien for «Minner» vant Ingrid Lien med sin artikkel om faren Adolf Lien trykt i «Årbok for Namdalen». Vinner av fagbokartikkelen ble Harald B. Midthjell – tema var kartlegging av ødegårder i Vibesmarka i Ogndal – publisert i «Sålaupen». Styret støtter årbokredaksjonens forslag om å trykke «vinner-artikkelen» i kommende årbok.
Styret har valgt å støtte Jon Suls praktverk om handverk i det Nordenfjeldske (14 illustrert bind) med kr. 5 000,-


Styret takker samarbeidende lokallag for gode bidrag gjennom perioden.


Knut Atle Aarbu,
styreleder                                                                     Sveinung Havik, sekretær