Lederen ønsket 24 årsmøtedeltakere velkommen, og årsmøtet ble satt.

Sakliste til årsmøtet:

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Enstemmig godkjent

Sak 2/21: Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under referatet.
Vedtak:
Knut Atle Aarbu og Sveinung Havik. Guttorm Aavik og Helge Kringtrø til å godkjenne referatet.

Sak 3/21: Årsmelding
Leder gjennomgikk årsmeldinga.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 4/21: Regnskap
Kasserer gikk igjennom regnskapet som dekker tidsrommet fra 1. nov. til og med 31. desember 2020. Revisjonsrapport ble opplest. Kasserer ble bedt om å redegjøre hvorfor det ikke foreligger inntekt for årboksalget utenom “medlemmer/tingarar”. Styret følger opp saken.
Vedtak: Enstemmig godkjent med omtalte merknad.

Sak 5/21: Årsplan for 2021
Leder presenterte styrets forslag. Morten Olsen Haugen mente at regionlaget burde fokusere mer på kurs/aktiviteter/faglige tema for medlemmer og/eller tillitsvalgte i lokallagene. Dette forslaget ble støttet av årsmøtet, og innarbeidet i årsplanen.
– Utgivelse av årboka
– Jämt-trønderske historiedager
– Slekt og Data – samarbeid
– To/tre kurskvelder/seminarkvelder om fagstoff for (grupper av) tillitsvalgte i historielagene.
– Årets årbokartikkel – kåring videreføres
– Offentlig lansering av årboka
– Årsmøter og Halvårsmøter
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 6/21: Budsjett
Leder mente at årsmøtet kunne gi styret fullmakt til å utarbeide budsjett på grunnlag av vedtatt handlingsplan. Det ble fremmet forslag om at budsjett skulle foreligge. Etter noe områding fremmet leder et nytt forslag som årsmøtet sluttet seg til: “Styret utarbeider et budsjettforslag som sendes årsmøtedeltakerne til godkjenning (ja/nei) innen 14 dager fra dagens dato og med svarfrist”.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7/21: Innkomne saker
Ingen saker fra medlemmer eller lokallag mottatt
Vedtak: Saken utgår

Sak 8/21: Fastsette årspenger
Ingen forslag ble fremmet, så årspenger står uendret fram til neste årsmøte.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 9/21: Valg
Valgkomiteens leder – Inge Olav Nøvik – fremmet forslaget og ledet gjennomføringen av valget. Ingen krevde skriftlig avstemming, og valgene ble gjennomført ved akklamasjon.
Vedtak: Enstemmighet i henhold til valgkomiteens innstilling:
Leder for 1 år: Knut Atle Aarbu
Styremedlemmer for to år:
Rannveig Munkeby Arentz
Hågen Ven
…(Per Harald Ressem og Sveinung Havik er ikke på valg)
Varamedlemmer til styret for 1 år:
Åke Jünge
Morten Olsen Haugen
Arnt Stavseth (ny)
Revisor for 1 år:
Olaf Vorum
Valgkomite:
Steinar Vigen, leder
Kjetil Dillan, ny for 2 år
Torild Grethe Dyrstad, ny for 3 år

Årsmøtet avsluttet kl 20.15.

Vedlegg:
Deltakersignaturer

Referatet bekreftes å være korrekt

Guttorm Aavik Helge Kringtrø