Referat 09.09.2020

Møte i Nord-Trøndelag Historielag på Malm Hotell; 9. september kl. 1800-2000.

Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Per Harald Ressem, Bjørn Olav Juberg, Hågen Ven og Sveinung Havik.

Sak 14/2020: StyreWeb. Enklere foreningsliv.
Drøfting omkring dagens og framtidig bruk av dette datasystemet. Styret innkalles via systemet (e-post/sms) – det funker – men viktig at mottakere svarer på spørsmål fra styreleder. Øving gjør mester, og følgelig kan systemet utnyttes til «drøftinger av ulike tema» mellom styremøtene. Coronaepedemien vanskeliggjør større møter.

Vedtak: Per Harald kontakter regnskapskontoret, og ber om å få tilsendt XL-lista over «årbok-tingarar». Deretter sender styreleder navnelista til StyreWeb, og ber de konvertere til systemet. Styret tar ansvar for korrekturlesing i etterkant. Dette haster – praksis har vist at dette har vært en «akilleshel» – fordi årbokpresentasjonen er planlagt til 12. november. Målet er at alt er ryddig og klart til da!

Økonomimodulen er bestilt og klar til bruk, kontrakten med regnskapsbyrået avsluttes ved regnskapsårets slutt, og StyreWeb tas i bruk fra 1. januar 2021.

Sak 15/2020: Webside på StyreWeb
Viser til siste styremøte, og orientering fra Grethe Hegge. Som kjent er det mulig å organisere en forenklet heimesidefunksjon i StyreWeb. Dette ønskes tatt i bruk nå når vår utmerkede redaktør gir seg.

Vedtak: 
Styreleder bestiller modulen/tilleggsfunksjoner, Rannveig og Morten følger opp det praktiske arbeidet.

Sak 16/2020: Foreningen Gamle Steinkjer
Vedr. to utmeldinger fra regionlaget. Viser til e-post av 08.09. fra Erling Koldaas til styreleder; «Jeg vet ikke om du er informert, men Foreningen Gamle Steinkjer er utmeldt fra Nord-Trøndelag Historielag». Dette er et tilsvar på et rapporteringsskjema til lokallagene til gjenbruk i årboka. Første melding sendt til kasserer; 14.01.; «Et enstemmig styre i Foreningen Gamle Steinkjer har vedtatt å melde foreningen ut av N-T Historielag. Vi føler ikke at det er hensiktsmessig for oss slik regionstrukturen er i dag, og medlemskapet er helt uten betydning for vårt virke som lokalt historielag». Tidligere har Egge Historielag – 08.11.2019 sendt til kasserer – med begrunnelse i «manglende relevans», og konkludert med at.. «Vi anser oss derfor ikke aktuelle for deltakelse på årsmøte og har avstått fra å betale inn noen kontingent denne høsten».

Vedtak: Styret tar dette til etterretning, og styreleder vil ta kontakt/opprette dialog med disse lokallagene på Steinkjer for gjensidig tillit.

Eventuelt:
– Årboka/e-post fra Åke til styreleder. Melding om at de er godt i rute. Tradisjonelt opplegg på Steinkjer; 12. november med presse.
Kommentarer fra styret/Enighet om å gjøre litt mer utav årboka i forkant av presentasjonen. Styreleder kontakter først og fremst Åke, Morten og gjerne NRK, Trøndelag også. Tips fra styrebordet: Media kontaktes i forkant av pressemøtet/Lokallagene inviteres til å delta, for på denne måten selge boka grunnet endret årsmøtetidspunkt/Omtale på FB-sida/Koble til artikkelkåringa/Skikkelig reklame må til!

-Temajobbing og årboka. Innspill fra Rannveig hvor målet må være flere kvinnelige forfattere. Kanskje kunne en årbok framover være dedikert til et kvinnehistorisk tema. Invitere til et skrivekurs på dagtid, f.eks. på Falstad, med omvisning. Rannveig oppfordres til å sette diskusjonen i gang via e-postforumet.

– Per Harald la fram en oversikt som viser at ca 1200 årbøker befinner seg lagret i Malm. Før bøkene flyttes til hovedlageret på Verdal Bibliotek, må en foreta en kassering. Styreleder/kasserer følger opp dette, og Hågen er villig til å ta et transportoppdrag.
– Rapportskjema til Landslaget og Årboka. Mulig samordning?

Innkalling til neste styremøte med sakliste via StyreWeb.