Referat 22.06.2020

Møte i Nord-Trøndelag Historielag i Håmmårsbukta; 22. juni kl. 1800.

Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Morten Olsen Haugen, Per Harald Ressem, Bjørn Olav Juberg, Hågen Ven, Åke Junge og Sveinung Havik. Grethe Hegre invitert med som redaktør for heimesida.

Til møteinnkalling:

Styremøte etterfulgt av guiding i Skatval Krigshistoriske Museum.

Sak 8/2020: Presentasjon av NTHistorielag på nett.

1) FB-sida ved Rannveig og Morten.
2) WEB-sida ved Grethe.
En ryddig presentasjon etterfulgt av spørsmål. Det er lagt ned et stort arbeid med Morten som hovedredaktør og Rannveig som medredaktør. Siden oppstarten for kort tid tilbake, har det kommet til om lag 500 følgere. Det er stadig påfyll av interessant stoff, med god geografisk spredning. Konklusjonen så langt er at dette er en formidlingsplattform vel verdt å styrke framover.
Grethe har litt lengre erfaring med heimesida til regionlaget, og her er det også gjort et grundig arbeid. Sjøl påpekte hun liten aktivitet og fornying – behov for påfyll fra lokallagene – og at heimesida blir litt statisk. I dag kan vi si at begge plattformer utfyller hverandre, den ene nyhetsmessige (rask og treffsikker) og den andre med mer historiske fakta (litt statisk, men dog!).
Vedtak: Arbeidet videreføres, og så legges det opp til en helhetlig evaluering på slutten av året. Markedsføring av regionlaget inngår også i evalueringen. Sveinung gis status som medredaktør på FB-sida, sammen med Rannveig.
I samarbeid med Hågen kontakter styreleder Nasjonalbiblioteket. Hensikt å avtalefeste scanning av lagets årbøker – med unntak av de 4 siste årgangene –  slik at de kan legges ut via WEB-sida.

Sak 9/2020: Orientering om årboka 2020.
Det blir årbok, og et tjuetalls artikkelforfattere er i gang. Redaktøren ga en interessant framstilling med bakgrunn i stofftilgang, og alt tyder på at dette blir nok en leseverdig bok. Nr 97 i rekken! Også her etterfulgt av samtale, med spørsmål og svar. Redaktøren etterlyses flere skrivende damer, og om det er/oppleves forskjellig å skrive til den regionale enn de lokale årbøkene? Fagtrykk på Steinkjer er fortsatt ansvarlig for det tekniske, og redaksjonen jobber godt framover med frister medio juli og august.
Vedtak: Orienteringen ble godt mottatt, og FB- og WEB-redaksjonen oppfordres til å omtale dette på sine sider framover.

Sak 10/2020: Premiering av årets årbokartikkel i Nord-Trøndelag
Ideskisse fra Morten av 20.06. Se også vedlegg.
Styreleder og Morten sjøl orienterte om bakgrunn angående premiering/stimulering av økt oppmerksomhet omkring lokalhistorisk skriving. Det blir nå lagt til rette for et prøveprosjekt med utgangspunkt i årbokartikler (fra de lokale og den regionale årboka) utgitt i 2019.
Vedtak:
Morten setter sammen en gruppe personer som fortar juryering. Prøveperioden blir 3 år, og gratialier innenfor et akseptabelt nivå. Når det hele foreligger, orienterer Morten styret pr. e-post.

Sak 11/2020:  Signaturrett i Nord-Trøndelag Historielag
Styret har vedtatt at disse har signaturrett i regnskapssammenheng for Nord-Trøndelag Historielag.
Vedtak:
Rannveig Munkeby Arentz (personnummer)
Per Harald Ressem (personnummer)
Knut Atle Aarbu (personnummer)

Sak 12/2020: Økonomi.
Kasserer gjorde rede for den økonomiske stoda, og nevnte at fylkeskommunens bidrag inneværende år er på kr. 30 000,-. I tillegg kommer naturlig nok bidrag fra lokallagene. Overgangen fra regnskapsbyrået til StyreWeb er ikke på plass, men Per Harald jobber med saken.
Vedtak: Styret ønsker oppdatering/kursing i modulen for økonomi før årsskiftet, slik at det er på stell før årsmøtet i 2021.

Sak 13/2020: Jämt-trønderske historiedager.
Viser til tidligere behandling.
Vedtak: Grunnet coronapandemien er årets aktiviteter utsatt, og tas opp i 2021.

Styreleder takket for møtet og introduserte «museumsbestyrer» og privat entusiast med interessefelt; 2dre verdenskrig. Gunnar Bremset formidlet på en engasjert måte med bakgrunn i området Håmmårsbukta, og hans innsamlingsarbeid som har pågått siden guttedagene. Etterpå en befaring i museumssamlinga.

Sveinhung Havik, referent
sign.