Referat 23.01.2020Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal, Lokalavdelinga; torsdag 23. januar kl. 1730- 2015.

Til stede: Knut Atle Aarbu, Rannveig Munkeby Arentz, Bjørn Olav Juberg, Åke Jünge og Sveinung Havik.
Morten Olsen Haugen, Per Harald Ressem og Hågen Ven hadde forfall.

Til møteinnkalling:

Sakliste:

Sak 3/20  Medlemslister og oppfølging av andre saker
Organisasjonsformen i Landslaget for lokalhistorie er i dag tredelt (lokallag -regionlag – landslag). Vårt regionlag hadde ved årsskiftet 21 lokale medlemmer, men har mottatt utmelding fra historielagene Egge og Gamle Steinkjer. Nord-Trøndelag Historielag beklager dette, og vil arbeide for aksept av det lokalhistoriske felles-skapet.

Andre saker:
1) Kurs i momsrefusjon.
Leder har arbeidet med saken, og skatteetaten avviste mulighet for kursing. Det arbeides med et kurs hvor regnskapskontoret Tharaldsen kurser i første rekke kasserere og andre styremedlemmer fra lokallagene i lovverket i hht boktrykking, design mm.
2) Signaturrett.
Brønnøysundregisteret krever et styrevedtak med signatur.
3) Årsmøtereferat
Sekretær sender dette over til kasserer som del av innrapportering til Brønnøysundregisteret.
Vedtak:
Viser til ovennevnte, saken utsettes og tas opp når kasserer Per Harald Ressem er til stede.

Sak 4/20: Tingarar
Årbokredaktøren orienterte om situasjon og ulike tiltak. Neste år er årboka 100 år! Noen nye skribenter allerede registrert. Tingarmassen har høg gjennnomsnittsalder, og mye kommer i retur erfarer Åke og Per Harald. Målet er å gå igjennom lista som regnskapskontoret har benyttet seg av tidligere under utsendelse. Neste år er årboka 100 år! Hva med å lage et register for alle årbøkene – et bokverk – ei bruksbok. Vedtak:   
Saken utsettes og arbeidet tas opp når Per Harald Ressem er til stede. Rapport fra Morten Haugen legges ved referatet.

Sak 5/20: Lagets arkiv av årbøker, samarbeid med Verdal Bibliotek v/Jorid Stormo
Orientering ved bibliotekar Jorid Stormo, og omvisning i magasinet.
I lokalavdelinga til Verdal Bibliotek har Nord-Trøndelag Historielag en samling på om lag 1800 titler. Disse bøkene lånes ikke ut, men er søkbare fra Verdal Historielags heimesider >>> http://www.verdal-historielag.no/lenker/soekemotorer.htm
Et sikringsarkiv i kjellermagasin (interessante gamle bøker som ikke er katalogisert).  Her ligger det muligheter for ytterligere lagring av årbøker som i dag befinner seg i Malm. Leder skisserte en mulig løsning etter orientering/omvisning: 1) Lage en avtale med de tre partene (biblioteket, lokallaget og regionlaget) 2) Flytte ut dagens lager av Verdal Historielags bøker til kommunens rådhus. 3) Regionlaget rydder i sikringsarkivet og forhåpentligvis vil dette gi nok plass til årbøkene som i dag befinner seg i Malm.
Vedtak: Leder følger opp saken og kontakter Verdal Historielag og biblioteksjefen v/folkebiblioteket.

Sak 6/20:  Bruke styreweb aktivt
Vedtak: Alle er invitert. Ta det i bruk (e-post og referat).

Eventuelt:
1) Neste møte ble ikke bestemt, men leder innkaller  når drøftingssaker foreligger. Torsdag blir fortsatt møtedagen framover.
2) Ranveig orienterte om arbeidet med Facebook. Det lages en testside som styremedlemmene inviteres til å gi tilbakemelding på.
3) Morten Haugen (konkurranse om beste årbokartikkel). Tar opp saken i et seinere møte.
  

Sveinung Havik
ref.