Referat 02.12.2019

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Brusve gård, Levanger mandag 2. desember kl. 1800-2015.

Til stede: Per Harald Ressem, Knut Atle Aarbu, Hågen Ven, Rannveig Munkeby Arentz, Bjørn Olav Juberg, Morten Olsen Haugen og Sveinung Havik. Åke Jünge hadde frafall, mens Morten og Rannveig fikk permisjon under veis.
Grethe Hegge møtte i egenskap av nettstedredaktør.

Til møteinnkalling:

Bjørn Olav ønsker at møter blir innkalt med sakliste. Leder viste til at dette var oppstartsmøte og e-postadresser var ukjent, men lovet at det ville være praksis framover. Det ble enighet om at varamedlemmene blir innkalt til alle møtene, og at møtestedene speiler den geografiske representasjon.

Sakliste:

Sak 1/20  Konstituering
Leder viste til valg foretatt på årsmøtet.
Vedtak:
Nestleder, Rannveig Munkeby Arentz. Ellers gjenvalg på kasserer og sekretær.

Sak 2/20: Økonomi
Per Harald gjorde rede for økonomien på en ryddig måte.
Kasserer orienterte om 325 boksendinger med kun 9 i retur, men litt usikkert hvordan det økonomiske resultatet blir. Strekkoden var feil fra trykkeriets side, noe som medførte ekstraarbeid for kassereren.
Drøfting omkring økonomidelen i StyreWeb som nå blir bestilt og tilpasses eksisterende regnskapsførsel. Avtalen med dagens regnskapsfirma fases ut – parallellføring i en periode – før modulen blir retrospektiv fra 1. november 2019.
Drøfting omkring lagerplass av årbøker. Leder kvalitetssjekker avtalen om årboklageret på Verdal Bibliotek.
Vedtak:
  Økonomidelen kjøpes inn. Salg av gamle bøker (bokpakker på 20 bøker av varierende årganger a kr. 10,-) videreføres. Styret ber årbokredaktøren om å sende ut et tilbud til lokallagene i år også. Morten lager et følgeskriv til alle videregående skoler v/rektor (se vedlegg) som sendes ut sammen med en årbok. Distubisjon skjer gratis via bibliotekene interne transportsystem. Sekretæren lager et utkast til flyer som markedsfører laget og årboka til bruk i ulike sammenhenger.

Sak 3/20: Informasjon fra møte til Jamt-Trønderske historiedagene
Orientering fra møte i Östersund hvor Hågen og Knut Atle deltok. Neste års samling blir lagt til Hammarstrand i Ragunda kommune.
Tema: Skogbruk, fløyting og vannkraft. Tidspunkt: august 2020, fordelt over tre dager.
Vedtak: Som vararepresentant for gruppen velges Rannveig Munkeby Arentz. Nærmere detaljer følger.

Eventuelt:

1) Hva med å opprette FB-side for regionlaget? (Grethe)
Grethe, Rannveig og Sveinung prøver å utvikle en side. Rannveig oppretter FB-siden og fordeler administrasjon- og redaktøransvar (-lige). 2) Momsproblematikken ble tatt opp på årsmøtet. (Bjørn Olav)
Han foreslår at dette temaet blir tatt opp i møtesammenheng på etterjulsvinteren. Leder ser for seg en todeling: 1) Økonomi og moms (repr. fra Skatteetaten)

2) Redaksjon og layout (Arne Langås og Gaute Ulvik Haugan).  Målgruppe: Årbokredaksjoner.  Møtested: Falstadsenteret. Primo februar.

3) Ta i bruk adm. delen av StyreWeb som allerede kjøpt. (Sveinung)

4) Organisere et møte med Svinø i januar. Leder ordner en avtale for opplæring/igangsetting av moduler som er kjøpt.

5) Andre typer historiske lag og foreninger, som ikke er medlemmer pr i dag. (Rannveig). Styremedlemmene oppfordres til å verve lag og foreninger til medlemmer i regionlaget.

6)Leder oppfordrer alle til å sende inn aktuelle saker til styrebehandling.

Varsel om neste møte sendes av leder på e-post.