Årsmelding for Nord-Trøndelag historielag 2019

Nord-Trøndelag historielag har 21 lokale historielag som medlemmer.

Styret har i 2019 bestått av:
Magnus Fiskvik, Skatval, leder
Knut Atle Aarbu, Hegra, nestleder
Per Harald Ressem, Beitstaden, kasserer
Sveinung Havik, Levanger, sekretær
Hågen Ven, Levanger, styremedlem

Varamedlemmer til styret:
Inger J. Grønnesby, Inderøy
Åke Jünge, Verdal
Jorid Kjesbu, Ogndal

Valgkomité:
Åshild Bjørgum Øwre, (Levanger), leder
Inge Olav Nøvik, (Sparbu)
Steinar Vigen, (Stjørdal)

Revisor:
Olaf Vorum, Sparbu

DIS-kontakt har vært Knut Atle Aarbu.

Styret har holdt 8 møter (ett fellesmøte med Namdal og Sør-Trøndelag), og behandlet  32 saker.

Årsmøtet ble holdt på Sund folkehøgskole 24. november og samlet 32 deltakere. Indrøy Museum og Historielag var vertskap. Følgende sake er behandlet: Årsmelding, årsplan, regnskap , budsjett og valg. Etter årsmøtet orienterte Åke Jünge om årbokarbeidet, og programdelen var viet folkehøgskolenes 150 årsjubileum med foredrag og sang  i den danske åndshøvdingens  – N.F.S. Grundvigs – fotspor.

Generalsekretæren i Landslaget for lokalhistorie (stiftet 1920) ble invitert til en åpen diskusjon om saker som angår både denne paraplyorganisasjonen, regionlaget og de lokale historielagene. Samtalen berørte revisjon av gjennomgående vedtekter, medlemsverving, bruk av dataprogrammet StyreWeb og utgivelse/bidrag til Lokalhistorisk Magasin.

StyreWeb er innkjøpt og klar til bruk fra neste år. Der ligger det mange muligheter for en rasjonell drift og bedre kommunikasjon med medlemmene.

Regionmøte på Stjørdal Museum 31. januar hvor representanter fra Namdal (Trond Prytz og Paul Almåsvold) og Sør-Trøndelag (Aud Mikkelsen Tretvik, Arnfinn Volden og Jan Habberstad) møtte. Tema var felles holdning til Landslagets vedtektsrevidering, kandidater til landsstyret og samarbeids-relasjoner i Trøndelag, f.eks. museum og lokale fortidsminne-foreninger.

Halvårsmøtet ble holdt på Frosta 4. mai med kun 14 medlemmer. Frosta Historielag var vertskap, og her ble naturlig nok spørsmål vedrørende Landsmøtet i Alta drøftet. Det faglige temaet omfattet orientering om Logtun kirke og Landslovutstillinga – De svake i samfunnet (Miserablis Personae) – Magnus Lagabøters Landslov 750 år.

Kurs i StyreWeb ble holdt på SNK, Verdal med god deltakelse fra lokallagene, og Inderøy Museum og Historielag har mottatt kr. 2000,- i kursstøtte.

Regionlaget søkte fylkeskommunen om
kr. 50000,- i driftsstøtte, men oppnådde kun kr. 30000,-


Styret var godt representert på landslagets årsmøte i Alta –
http://www.landslaget.org./index.php/our-firm/vedtekter  – Magnus Fiskvik, Hågen Ven, Knut Atle Aarbu, Inger Johanne Grønnesby og Sveinung Havik. Av deltakeravgiften på ca kr. 40000,- utgjorde egenandelen kr. 20000,-. Totalt sett en nyttig og lærerik opplevelse for styret.

Det ble vedtatt nye vedtekter for Landslaget, som i neste omgang vil føre til behov for revidering av vedtekter i regionlag og lokallag.

Minner også om at det er vedtatt en treleddet organisasjonsform: med lokallag, regionlag og landslag. Av Nord-Trøndelag sine 5000 medlemmer er det ca.1000 medlemmer som ikke er med i Landslaget. Interessen for lokalhistorie er økende, det viser tilslutningen til lokallagene og lagenes aktiviteter. 

Årboka ble siste året trykt i 700 eksemplarer, og Design Trykk as er fortsatt lokal trykker på Steinkjer. Redaksjonen består av Åke Jynge (redaktør) og Torstein Engum Bruvoll og nyrekruttert Solfrid Vestli (redaksjonskomité) Kjell Erik Pettersson (bilderedaktør).

Årboklageret er redusert/ryddet og restlageret befinner seg i Malm, og deler av de eksisterende salgbare årgangene vil i etterkant bli overført til egnet lagerplass på Verdal Bibliotek.

Styrets representant I Slekt og Data, avd. Nord-Trøndelag er Knut Atle Aarbu som erstatter Knut Krogstad.

Vår heimeside er www.nt-historielag.com. Grethe Hegge styrer den med sikker hånd. All informasjon fra styret blir lagt ut der, samt informasjon fra laga som blir tilsendt. Her mangler det nok noe på å utnytte heimesida. All annen informasjon fra organisasjoner eller andre som har med historie/museum blir også lagt ut. Dette er en sterk oppfordring til de lokale lagene om å bruke heimesida vår og gjøre den kjent.

Styret takker samarbeidende lokallag for gode bidrag gjennom perioden.

Magnus Fiskvik,
styreleder

                                                                     Sveinung Havik, sekretær