Referat 26.09.2019

Referat fra Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal Bibliotek 26. september kl 1700. Til stede: Magnus Fiskvik, Inger Johanne Grønnesby, Per Harald Ressem, Åke Jynge og Sveinung Havik. Roald Veimo møtte under sak 18 og 19.

Sakliste:

Sak 18/2019  100 års Jubileet og årsmøte
Leder orienterte om bakgrunn og årsaken til at det ble en endring fra Steinkjer til Verdal. Hva forventes av Verdal Historielag?  Lokallaget får en godtgjøring for vertskapet på kr. 1000,-. 

Foreløpig program: Deltakerne ønskes velkommen med kaffe og vaffel. Verdal Historielag blir teknisk arrangør. SNK blir møtested (årsmøte og festmiddag). Jubileumsmiddagen til kr. 400,-. Oddbjørn Nordset taler til 100-års jubilanten, med tema «Det røde amt». Styreleder og årbokredaktør får ordet, og noen korte hilsener må forventes. En toastmaster får holde orden på bordsettet og klokka.
Leder i Verdal Historielag – Roald Veimo – deltok i forhandlingene, og det ble enighet om at han får presentere seg og kommunen i starten av årsmøtet.
Vedtak: Følgende gjester innviteres til festmiddagen: Tor Falch, Johan Solheim, Lars Petter Tønne, Åshild Bjørgum Øwre, Olav Skevik, Jarle Skjei og årboknemnda (Solfrid Vestli, Torstein Engum Bruvoll, Kjell Erik Pettersson, Åke Jynge). Leder i Landslaget Gunnar Hojem, samt adm i Landslaget i Theim (Tor Anders Bekken, Oda Svisdal, Vanja Lidahl, Ingrid Synnøve Østvang og Kaja Fremstad). Leder i Namdal Historielag (Trond Prytz) og leder i Sør-Trøndelag Historielag (Aud Mikkelsen Tretvik ). Forøvrig vises til saksframlegget, og detaljer utformes i neste styremøte.

Sak 19/2019 Årsmøtet
Årsmøtet gjennomføres på tradisjonell måte – med godt forarbeidet saker – slik at møte gjennomføres innen tidsrammen. Utkast til årsmelding, regnskap og budsjett legges fram på førstkommende styremøte. Leder undersøker gjeldene vedtekter, og om det allerede i kommende årsmøte gis åpning for flytting av årsmøtet til tidlig vår, og halvårsmøtet forskyves til høsten. Hensikt og mål er å få regnskapet til å følge kalenderåret. På halvårsmøtet – Frosta – ble det forslått at regnskapet følger kalenderåret, og ingen innvendinger kom. Samtidig se til at våre gjeldende vedtekter samsvarer med Landslagets nye vedteker slik de ble vedtatt i Alta.
Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet lagt til våren og halvårsmøtet tidlig høst. Det vises til saksframlegget og detaljer utformes i neste styremøte. Det prioriteres endring av årsmøtetid i NTHL, halvårsmøtet forskyves til høsten og vedtekter sjekkes/endres.

* Landslagets vedtekter >>> http://www.landslaget.org/index.php/our-firm/vedtekter  
(
§10 – Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest to måneder før landsmøtet. Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall av de stemmeberettigede på landsmøtet for å bli vedtatt.)
* NTHLs vedtekter >>> https://skatval.no/skatval2/?page_id=26
(9. Vedtektsendring: Denne vedtekta kan endrast på årsmøte. Det krevst 2/3 fleirtal. Styret må ha endringsframlegg seinast to månader før møtet. Styret sender si innstilling til laga seinast 3 veker før årsmøtet.)

Sak 20/2019: Ref. fra landsmøtet i Alta
Det er nå kommet referat – http://www.landslaget.org/images/pdf2019/Landsmtereferat_2019.pdf  – sent men godt. Likeledes er det kommet regning til fylket på deltakeravgift som ble i overkant av kr. 28.000,-.  Vi må vedta hvor mye vi skal dekke selv av den uforglemmelige turen til Alta.
Vedtak: Leder foreslo at hver deltaker dekker halvparten av utgiftene. Kasserer sender regning på kr. 4.000,-.

Sak 21/2019: Årsmøtet og valgkomiteen
Vedtak: Dersom noen ønsker avløsning så meld det til valgkomiteen i god tid. Åshild Bjørgum Øwre er leder i valgkomiteen (916 39 093).

Sak 22/2019: Signeringsrett på vegne av Nord-Trøndelag Historielag
Vedtak: Kasserer: Per Harald Ressem og Magnus Fiskvik innehar disse funksjoner.

Sak 23/2019: Lagring av årbøker
Per Harald orientere om oppryddinga i boklageret og statusen.
Vedtak: Restlageret er samlet nå i Malm, og deler av de eksisterende årgangene vil i etterkant bli overført til egnet lagerplass på Verdal Bibliotek.

Nytt styremøte 10. oktober kl 1700 på Verdal Bibliotek

Sveinung Havik
ref.