Til halvårsmøtet 2019 fra styret

Det har vært ei travel tid denne våren med mange saker på en gang

Hvorfor bruker vi tid på lokallagene, de klarer seg da godt selv? Mange mener at bare vi får utgitt årboka så er alt såre vel. Men tiden forandrer seg. Vi får sannsynlig større konkurranse om tilskudd, derfor må vi være forbredt på å dokumentere hva vi har behov for, og hva vi bruker pengene til. Det er gjort en avtale mellom Staten og det frivillige Norge om momskompensasjon. I avtalen stiller Staten krav til lagene om dokumenterbare medlemslister. Av over 5000 medlemmer er det ca 1000 medlemmer i vårt distrikt som ikke har betalt kontingent til landslaget!

For lokallagene er det viktig å ha rett på momsrefusjon, det er et positivt bidrag til økonomien. Men når noen medlemslag velger bort kontingenten til landslaget er det uheldig. Det svekker vårt fellesskap som historielags-medlemmer. Og for Nord-Trøndelag Historielags del mister vi en representant til Landsmøtet.

Det er spredt en fryktkultur i fylkeslaget mot å levere dokumenterbare medlemslister. Det er lite vi kan gjøre med det når frykten blir brukt på denne måten. Heldigvis er det en liten del av vår medlemsmasse dette gjelder, i underkant av 20 %. Styret må forholde seg til vedtatte lover og regler, det er vi som er ansvarlige til syvende og sist. Vi må igjen poengtere at det er trygt å være medlemmer i historielagene!

Fylkesstyret er meget glad for den lokalhistoriske innsatsen som våre medlemslag gjør, dere er gode representanter for lokalhistorien.

I fremtiden må vi være åpne for andre fagområder enn bare slektsforskning, fornminner og krigshistorie. Vi må engasjere og aktivisere større grupper av medlemmene, ikke minst damene.

Vi må vie større del av vår tid på den store teknologiske utviklingen etter krigen når det gjelder landbruk og industri i bygdene. Likedan skolens utvikling fra tavla til dataens tidsalder. Skienes utvikling fra heimelagde treski, smurt med «tælgløsstompa» til glassfiberski smurt med fluor, osv.

Dette er vår tids historie, det er vårt ansvar å ta vare på den for fremtiden.

For første gang har vi holdt kurs for lokallagene. Kursdeltakerne var meget fornøyde med opplegget. Stort sett bare gode tilbakemeldinger. StyreWeb er et tilbud til alle lag, ikke et krav. Det fokuseres på kostnader, fra 2000 til 4000 kr avhengig av hvor mange moduler som blir bestilt. Hvem fokuserer på mulighetene, og hva vi kan spare ved å nå alle medlemmer direkte fremfor å annonsere i lokalavisene? Da koster 2 til 3 annonser det samme, uten at historielaget oppnår en personlig kontakt.

Vi planlegger to nye kurs til høsten, Skrivekurs og Bildelagring/-behandling.

Styret har brukt mye tid på forslag til nye vedtekter for Landslaget. Noen har ment at det er unødvendig, men vi har valgt å bidra etter beste evne. Det er ingen hemmelighet at landslaget sliter med uklare styringsverktøy. Vi er i ei tid som krever klare strukturer og retningslinjer. Med ansatte i organisasjonen som har sine rettigheter og plikter må arbeidsgiver følge spillereglene.

Vi har allerede nå varslet en omlegging av møtene, med årsmøte på våren og halvårsmøte om høsten, for å følge kalenderåret med årsmelding og regnskap. Dette tar vi opp på årets årsmøte.

Vi må ha innspill fra våre medlemmer til debatt om veien videre. Er vi på feil spor må kursen korrigeres. Det må gjøres igjennom konstruktive forslag, ikke med negativ kritikk.


04.05.2019
Magnus Fiskvik