Referat 09.01.2019

Styremøte på Verdal bibliotek 9. januar 2019 1600-1915

Tilstede (styret):  Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Knut Atle Aarbu, Inger Johanne Grønnesby, Hågen Ven
Innbudt:  Tor Andres Bekken Martinsen, generalsekretær i Landslaget
Forfall:  Sveinung Havik
Referent:  Hågen Ven

Bekken Martinsen var invitert til en åpen diskusjon om saker som opptar styret og møtet sto til hans disposisjon. Han innledet med litt historikk om Landslaget inkl. vedtektene. Landslaget er 100 år i 2019 og det som til på 70-tallet var et slags «superhistorielag» har endret seg til å bli mer og mer en medlemsorganisasjon. Til 1981 var det personlig medlemskap i Landslaget.

Sak 1 – Landslaget/Vedtekter

Landsmøtet på Gjøvik i 2017 påla styret å sette ned et utvalg for gjennomgang av Landslagets vedtekter. Utvalget har levert sin innstilling til styret og forslaget er sendt på høring til region- og lokallag. Høringen er et ledd i forberedelsene til landsmøtet i Alta i mai 2019 og frist for innspill til forslaget er satt til 28. februar. Som et ledd i høringsprosessen blir det holdt en samling på Gardermoen 16. februar der alle medlemslag er invitert. Formålet med samlingen er diskusjon rundt vedtektene med særlig vekt på prinsipielle spørsmål.

De foreslåtte endringene ble gjennomgått og diskutert. Det var enighet om at NTHL har et forslag til høringssvar klart i forkant av møtet på Gardermoen den 16. februar. Styremedlemmene gir sine innspill til lederen som utarbeider et forslag til uttalelse til møtet i Stjørdal 31. januar.

Sak 2 – Medlemsregistrering, styreweb og regnskap

Landslaget har inngått avtale med Styreweb. Orientering om dette er utsendt til alle medlemslag i e-post 27. juni 2018. Programmet er bygd opp med flere delprogrammer og en kan velge hvilke en ønsker å abonnere på. Oversikt som viser priser for de ulike delprogrammene ble utdelt. Landslaget ser det som meget nyttig at så mange som mulig tar dette systemet i bruk; spesielt gjelder det medlems-registeret.

Det foreslås at lederen tar kontakt med Styreweb, som holder til i Trondheim, og ber om et tilbud for en programpakke bestående av f.eks. medlemsregister, medlemmer xtra, arkiv og økonomi for medlemslagene våre, inkl. regionlaget. Regionlaget vil vurdere å subsidiere lokallagene i startfasen. Styreweb må også inviteres til et «oppstartsseminar» for kasserere og ledere i lokallagene.

Sak 3 – Personvernloven og samtykkeerklæring

Orientering om den nye Personvernloven ble sendt til lagene i samme e-posten som nevnt ovenfor. Styreweb oppfyller reglene i Personvernloven.

Sak 4 – Magasinet

Lokalhistorisk magasin får ny layout og blir et medlemsblad for lagene. Det blir dermed ikke så tungt faglig som tidligere, men får mer praktisk betydning for lagsarbeidet. Det vil komme ut med fire nummer årlig. Sekretariatet ønsker kontaktperson(er)/korrespondent(er) i Nord-Trøndelag som kan levere stoff til bladet.

Heimen er tilgjengelig på www.idunn.no Der ligger det mange tidskrifter åpne.

Bildesamlingen til Universitetet i Trondheim er tilgjengelig på www.gunnerus.no

31. januar blir det et felles møte i Stjørdal mellom styrene i regionlagene Namdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det vurderes om det også er behov for et separat styremøte for Nord-Trøndelag når vi likevel er samlet.