Referat 29.11.2018

Styremøte i Nord-Trøndelag historielag på Levanger bibliotek onsdag 29.11.2018

Tilstede:          Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Knut Atle Aarbu, Sveinung Havik
Forfall:            Inger Johanne Grønnesby
Referent:         Sveinung Havik

Sak 1/19 Konstituering av det nye styret
Vedtak: Magnus Fiskvik, leder. Knut Atle Aarbu, nestleder. De øvrige styrefunksjoner fortsetter.

Sak 2/19 Evaluering etter årsmøtet

Gjennomgang med synspunkter fra styremedlemmene vedr. årsmøtet. Det er enighet om å videreføre driften av årboka, kontinuerlig forbedre salgsapparatet (øke antall tingere) og videreføre samarbeidet med Designtrykk på Steinkjer. Videre bør lokallagene være aktive selgere av fylkesårboka på lik linje med egne publikasjoner, og på denne måten blir lagets årbok godt synlig i gard og grend. Det handler om gjensidig alliansebygging. Eldre årbøker (dvs. restopplaget) er død kapital, og det er viktig å få redusert lageret.
Vedtak: Hvert lokallag får 20 eks «gamle årbøker» i en pakke mot å betale kr. 200,-. Årbokredaktøren lager et notat omkring temaet. Leder sender dette til lokallagene.

Sak 3/19 Lagets regnskap/Årsmøtets budsjett for 2019

Vedtak:
1)Leder og kasserer kontakter regnskapskontoret for å sjekke utgiftene. Tas opp på neste styremøte.
2) Styret forholder seg til årsmøtets budsjettendring, men understreker at oppsettet vil være et styringsbudsjett, og viser til leders framlagte detaljbudsjett.

Sak 4/19 Kurs og møtevirksomhet/lagskontakt

Vedtak: Tre lag har fått innvilget støtte til kurs i 2018. Sekretær lager et notat om kursvirksomheten og de faglige og økonomiske mulighetene som finnes. Leder sender dette til lokallagene.

Neste styremøte: 9. januar 2019