Referat 10.10.2018

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal bibliotek onsdag 10. oktober 2018

Tilstede: Magnus Fiskvik, Per Harald Ressem, Hågen Ven, Åke Jünge (delvis med), Inger Johanne Grønnesby og Sveinung Havik. Forfall: Knut Krogstad

Sak. 13/18 Årsmøte
Program og detaljer omkring årsmøtet ble drøftet, som i år holdes på Sund Folkehøgskole, Inderøy. I samsvar med godt innarbeid praksis blir dette et samarbeid med lokallaget på Inderøy v/ Åshild Wang.
Vedtak:
Holdes på Sund Folkehøgskole lørdag 24. november fra 1030-1600.  Detaljer omkring møtet mm forhandles mellom fylkes- og lokallaget. Økonomi dekkes av fylkeslaget, og deltakerpris settes til kr 250,-. Lokallaget bevilges dessuten kr 1000,- for imøtekommenhet og medarrangøransvaret.
Leder sender ut invitasjon, og setter valgkomiteen i arbeid.

Sak. 14/18 Årsmelding
Et utkast ble fremmet av sekretæren og sendes styret for endelig korrektur.
Vedtak:
Enstemmig, og del av møtepapirer leder sender ut.

Sak. 15/18 Årboka 2018
Redaktøren orienterte styret:
Parallelt med styremøtet ble redaksjonsmøte for årboka holdt. Siste hånd på verket legges nå og redaktøren sier med et smil at «rutinen ruller av seg sjøl». Totalt 240 sider. Prisen blir fortsatt kr 375,-.  Opplaget er satt til 700 stk.

Arne Langaas har gått ut av skriftstyret, og nytt medlem er Solveig Vestvik, bibliotekar på Stjørdal folkebibliotek. Stor berikelse for skriftstyret med hennes bakgrunn. Kjell Erik er billedredaktør sammen med bistand fra Arne. Tema om 300 års markeringa av Armfeldt, folkehøgskolebevegelsen i Trøndelag, arkeologi og bergkunst spesielt, nekrolog over et «nedlagt fylke» med en ironisk snert mm.

Sak. 16/18 Studieringer
Det rapporteres at enkelte lokallag er i gang med kurstema f.eks. slektsgransking og kildebruk.
Vedtak: Vedtaket i sak 4/18 står ved lag.

Referatsaker:
1)
Boklageret for årboka trykt i Designtrykk, Steinkjer. Ca 1300 eksemplarer.
Per følger opp denne saken.
2)
Kjøregodtgjøring kr 2,50 pr km. Per følger opp denne saken.
3)
Fylket har bevilget kr. 30 000,- til fylkeslaget. Støtte til drift og utgivelse av årboka.

Dato for nytt styremøte ble ikke fastsatt.

Sveinung Havik, ref.