Referat 21.11.2018

Styremøte i Nord-Trøndelag historielag på Verdal bibliotek onsdag 21.11.2018

Tilstede:          Magnus Fiskvik, Inger Johanne Grønnesby, Per Harald Ressem, Hågen Ven
Forfall:            Sveinung Havik, Knut Krogstad
Referent:         Hågen Ven

Sak 17/18 Referatsaker

  • Lederen orienterte fra regionledermøte i Landslaget på Gardermoen 10. november der han og Hågen Ven deltok fra Nord-Trøndelag historielag.
  • Lederen har deltatt på temasamling med studieforbundene på Stjørdal den 14. november.
  • Det er utsendt informasjon fra sekretariatet om bl.a. muligheten for å søke om tilskudd gjennom lokalhistorie i skolesekken. Søknadsfrister i 2019 er 1. mars og 15. september. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner pr. prosjekt. Informasjonen er sendt til lokallagene.

Sak 18/18 Gjennomgang av årsmelding og regnskap

Forslaget til årsmelding ble gjennomgått – minimale rettinger.

Regnskapet ble gjennomgått. Årboka har gått i balanse mens det er et overskudd på ca. 22 tusen totalt. Det totale overskuddet er ca. 4 tusen høyere enn foregående år. Det bemerkes at godtgjørelse til forretningsfører har økt en del, kasserer etterspør begrunnelse. Det kan også være verdt å sjekke om det betales mva. for trykking av årbok, og hvis så er, om det er riktig. Videre har innbetaling av kontingent fra lokallagene økt betraktelig og uten denne økningen ville vi ha gått med underskudd.

Revisjonsrapporten ble også lagt fram og revisor anbefaler regnskapet godkjent av årsmøtet.

Sak 19/18 Budsjett for 2019

I 2019 er det landsmøte i Alta. Nord-Trøndelag historielag har anledning til å sende fire delegater og styret ønsker å budsjettere for slik deltakelse da en mener det er viktig å delta aktivt der.

Videre ønsker styret å ta ansvar for eventuelt underskudd på halvårsmøte og årsmøte. Dette vil gjøre at det blir enklere for lokallag å ta på seg slike arrangementer.

Jämt-trønderske historiedager arrangeres ikke i 2019 slik at den posten kan settes i null.

Vi ønsker fortsatt å stimulere til kursaktivitet i lokallagene ved å yte tilskudd på 1000 kroner til lag som gjennomfører kurs.

Siden landsmøtene arrangeres annet hvert år vil behovet for penger til deltakelse variere fra år til år. Styret foreslår derfor å bruke av «overskuddet» i 2018 til landsmøtedeltakelse i 2019.

Sak 20/18 Årsmøte

Leder la fram plan for årsmøtet, styret slutter seg til denne. Det er god påmelding til møtet.

Sak 21/18 Søknader om støtte til studiekurs

Det har kommet inn tre søknader om slik støtte:

  • Grunnkurs i slektsforskning fra Frosta
  • Datakurs fra Beitstad
  • Grunnkurs i slektsforskning fra Levanger

Tilskudd utbetales med 1000 kroner til hver.