Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 ble holdt den 18. november 2017 i Framhuset på Skatval. Skatval Historielag sto som teknisk arrangør for møtet, og 39 medlemmer (36 stemmeberettigede) deltok på møtet.

Årsmøtet gikk for seg på vanlig måte, og de fleste postene på programmet ble behandlet og godkjent uten større merknader. Det som kom til diskusjon var spørsmålet om økning av medlemskontingenten. Nor-Trøndelag Historielag har hatt en meget anstrengt økonomi gjennom flere år, og har hatt store begrensninger i hva de har kunnet sette i gang og gjennomføre av aktiviteter. Dagens styre ønsker å kunne gjøre mer som medlemmene har direkte nytte av, men er da avhengig av en bedre økonomi.

Det ble framsatt flere alternative forslag til ny beregning av medlemskontingent, som ble stemt over i omforent rekkefølge:

1) Styrets forslag (kr. 15,- pr medlem) Resultat: 21 av 36 stemte i mot. Avvist.
2) Årsmøtets forslag I (kr. 1 000,- pr. lokallag + kr. 5,- pr. medlem) Resultat: 5 av 36 stemte i mot.
3) Årsmøtets forslag II (kr. 5,- pr medlem) Resultat: 18 av 36 stemte i mot. Leders dobbeltstemme gikk i mot, og følgelig ble dette forslaget også avvist.
Leder ba da årsmøtet om å votere over årsmøtets forslag I ( kr. 1 000,- pr. lokallag + kr. 5,- pr. medlem). Vedtak: Godkjent mot 3 stemmer.

Lagets kontingent er dermed fra 2018 kr 1000 pr lokallag + kr 5 pr medlem. En vesentlig forbedring av styrets handlingsrom innenfor de aktiviteter som er lagt inn i årsplanen for 2018 (se referat fra Årsmøtet under Om Nord-Trl. Historielag i menyen til venstre).

Valgene gikk uten problemer, men den største endringen var at Kjell Erik Pettersson gikk ut som kasserer etter mange, mange år i denne rollen. Per Harald Ressem kom inn i hans sted. Ellers vises det til referatet fra årsmøtet (se lenke ovenfor).