Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag, Skatval, lørdag 18.11.2017 kl. 1100-1500.

Avholdt på Framhuset, Skatval i samarbeid med det lokale historielaget.

Tilstede: 39 personer møtte, og av disse hadde 36 stemmerett.

Lederen ønsket velkommen til Skatval. Etter «Blant alle lande» ble årsmøtet satt.

Sakliste til årsmøtet:

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Per Harald Ressem foreslo at sak 7 og 8 ble behandlet før  sak 5 (Budsjett). Årsmøtet ga sin tilslutning til det.
Vedtak: Enstemming godkjent med de foreslåtte endringer i saksrekkefølgen.

Sak 2/17: Valg av møteleder og sekretær.

Vedtak: Magnus Fiskvik og Sveinung Havik. Til å undertegne protokoll: Bjørn Olav Juberg og Solfrid Skevik.

Sak 3/17: Årsmelding.

Leder leste årsmeldinga.
Vedtak: Enstemming godkjent.

Sak 4/17: Regnskap

Kjell Erik Pettersson gikk igjennom regnskapet for 2016, og avsluttet med å lese revisjonsrapporten.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5/17: Budsjett
<viser til sak 1 og Ressems sakliste-forslag>
I samsvar med vedtak om økt årspenger fom 2018, ble styrets budsjettforslag endret fra underskudd til balanse etter forslag fra Åshild Vang.
Vedtak: Enstemming

Sak 6/17: Årsplan for 2018.
Vedtak:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med endring av strekpkt. (DIS-samarbeid) til Slekt og Data-samarbeid).

– Utgivelse av årboka
– Kursvirksomhet
– Vårmøte
– Styremøter
– Jämt-trøndske historiedager
– Trøndelag Kulturvernråd
– SoD-samarbeid

Sak 7/17: Innkomne saker.
Styrets forslag til vedtektsendring pkt. 4/Årspengar var: «Årspengane vert fastsette av årsmøtet».
Vedtak: Enstemming

Sak 8/17:
Fastsette årspenger.
 (viser til sak 1 og Ressems sakliste-forslag)
Leder orienterte om regionlagets økonomiske situasjon, og deretter ble det en heftig debatt. Det ble fremmet flere forslag, og leder gjennomførte da en prøvevotering på følgende måte:
1) Styrets forslag (kr. 15,- pr medlem)
Resultat: 21 av 36 stemte i mot. Avvist.
2) Årsmøtets forslag I (kr. 1 000,- pr. lokallag + kr. 5,- pr. medlem)
Resultat: 5 av 36 stemte i mot.
3) Årsmøtets forslag II (kr. 5,- pr medlem)
Resultat: 18 av 36 stemte i mot. Leders dobbeltstemme gikk i mot, og følgelig ble dette forslaget også avvist.
Leder ba da årsmøtet om å votere over årsmøtets forslag I ( kr. 1 000,- pr. lokallag + kr. 5,- pr. medlem).
Vedtak: Godkjent mot 3 stemmer.

Sak 9/17: Navnendring til Innherad historielag?
Leder ga en kort orientering etterfulgt av debatt.
Vedtak: Regionlaget fortsetter videre med navnet Nord-Trøndelag Historielag Enstemmig.

Sak 10/17: Valg.
Valgkomiteens forslag ble presentert av Steinar Vigen (se vedlegg).
Vedtak: Valgene var enstemmige, og i tillegg ble Inge Olav Nøvik valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen. Valgkomiten består av: Steinar Vigen, leder-Åshild Bjørgum Øwre – Inge Olav Nøvik.

Kjell Erik Pettersson gikk ut av styret etter 21 år, og ble takket av med ord og bokgave. Deretter ble årsmøtet avsluttet med «Mellom bakkar og berg».

Etter årsmøtet og servering av sodd var det orientering om årboka. Leder i Skatval Historielag – Jan Mæresmo – orienterte om lagets virksomhet.

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling.

Ref.: Sveinung Havik, 970 45 493

 

Valgkomiteens innstilling:

Leder Magnus Fiskvik Skatval gjenvalg for 1 år
Styremedlem Knut Krogstad Stjørdal ikke på valg
Styremedlem Per Harald Ressem Beitstaden ny – velges for 2 år
Styremedlem Sveinung Havik Levanger gjenvalg for 2 år
Styremedlem Hågen Ven Levanger ikke på valg
Varamedlem Inger Johanne Grønnesby Inderøy gjenvalg for 1 år
Varamedlem Åke Jünge Verdal gjenvalg for 1 år
Varamedlem Jorid Kjesbu Ogndal gjenvalg for 1 år
Revisor Olaf Vorum Sparbu gjenvalg for 1 år
Valgkomite:
Steinar Vigen Stjørdal valgt for 1 år
Åshild Bjørgum Øwre Levanger valgt for 2 år
Inge Olav Nøvig Sparbu valgt for 3 år