Referat 18.10.2017

Styremøte i Nord-Trøndelag historielag på Verdal bibliotek 18. oktober 2017

Tilstede:          Magnus Fiskvik, Inger Johanne Grønnesby, Kjell Erik Pettersson, Åke Jünge, Hågen Ven
Forfall:            Knut Krogstad, Sveinung Havik, Jorid Kjesbu
Referent:         Hågen Ven

Sak 26/17 Referatsaker

Lederen har vært i kontakt med lederen i Sør-Trøndelag historielag, Aud Mikelsen Trettvik. Det er avtalt et møte dem imellom den 26. oktober for å avtale et eventuelt senere møte og tema for diskusjon. Fylkessammenslåing fra 1.1.2018 gjør det nødvendig å diskutere forskjellige tema, bl.a. søknad om tilskudd til drift.

Lederen har mottatt reaksjoner på brev til lokalforeningene om medlemslister. Enkelte lokallag stiller seg uforstående til behov for å sende inn medlemslister, da dette ikke har vært krevd tidligere av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er for eksempel motstand mot å oppgi fødselsår. De fleste lokallagene mener likevel det er helt greit å levere medlemslister.

Fylkeslaget må kunne dokumentere oversikt over medlemmer som har betalt medlems-kontingent pr. 31.12. året før søknadsåret. Pettersson etterlyser retningslinjer fra landslaget om et slikt krav, lederen tar kontakt om dette. Lederen tar også opp dette med Trettvik, se foran.

Sak 27/17 Årboka

Det settes en grunnpris på årboka på kr 275.
Utsalgspris i bokhandel settes til kr 375.
Tingere kr 275 pluss forsendelseskostnad.
Lokallagene kan ta ut bøker på årsmøtet for videresalg til kr 275.

Sak 28/17 Årsmelding og regnskap

Forslaget til årsmelding ble gjennomgått og godkjent med et par mindre endringer.

Pettersson la fram forslag til budsjett for 2018. Det ble enighet om påplussinger på flere poster under overskrifta «Lagsarbeidet» Kassereren endrer forslaget i tråd med dette. Lederens utgifter til kopiering er betydelige og må også tas inn i budsjettet. Uten tilslutning om endring av medlemskontingenten på kommende årsmøte betyr det at budsjettet må gjøres opp med underskudd.

Sak 29/17 Årsmøte på Skatval 18. november, innkalling og sakliste

Først ble forslaget til sakliste drøftet. Forslaget ble godkjent med en tilføyelse: «?» bak overskrifta til sak 9, navneendring.

Årsmøtet holdes i klubbhuset til idrettslaget Fram på Skatval. Ingen merknader til Innkallingen som er utsendt.