Referat 31.08.2017

Styremøte i Nord-Trøndelag historielag på Verdal bibliotek 31. august 2017

Tilstede: Magnus Fiskvik, Kjell Erik Petterson, Knut Krokstad, Hågen Ven
Forfall:    Sveinung Havik, Åke Jünge, Inger Johanne Grønnesby, Jorid Kjesbu
Referent: Hågen Ven

Sak 21/17 Referatsaker

Kjell Erik Petterson orienterte fra boknemnda:

  • Årboka er i rute, tilstrekkelig med stoff og det blir ei bok på ca. 300 sider
  • Lite stoff fra sørdelen av fylket også denne gang
  • Etter tidsplanen som er lagt vil årboka bli presentert på forfattertreff på Steinkjer den 16. november kl. 1000
  • Presentasjon av årboka på årsmøtet, se sak 22/17

Sak 22/17 Årsmøte til høsten, sted og dag

Årsmøtet bestemt til den 18. november, Skatval historielag er teknisk arrangør.

Sak 23/17 Vedtektsgjennomgang

Det er nå 10 år siden siste vedtektsendring, derfor bør vi ta en gjennomgang for å se om vedtektene er i samsvar med lagets drift.

«Landslaget er en tredelt organisasjon» Dette ble vedtatt på årsmøte i landslaget i 2013 og bekreftet på årsmøtet i 2015. Vedtaket får følger for lokallag og fylkes-/regionlag. Det arbeides med revisjon av vedtektene for landslaget med tanke på vedtak på landsmøtet i 2019. Samtidig bør landslaget arbeide med normalvedtekter for fylkes-/regionlag og lokallag som kan brukes som maler. Dette vil kreve en større gjennomgang av vedtektene etter landsmøtet i 2019.

Med bakgrunn i tidligere styrevedtak om forslag til navneendring og at vi ønsker å fremme forslag om justering av kontingenten, ble behovet for endring av vedtektene allerede nå diskutert.

Vedtak: Vi foreslår å endre punkt 4 Årspengar i Vedtektene til «Årspengane vert fastsette av årsmøtet.»

Sak 24/17 Kontingent for 2018

Den tredelte organisasjonsformen som ble vedtatt i 2013 betyr at det vil være viktig å være representert på landsmøter og eventuelle regionmøter som kommer. Det vil være viktig for fylkeslaget å delta aktivt og fulltallig i disse foraene. Kontingenten bør justeres i samsvar med oppgavene fylkeslaget blir pålagt som bindeledd mellom landslaget og lokallagene. For å kunne gjøre dette må økonomien i fylkeslaget styrkes vesentlig.

Etter diskusjon kom vi fram til følgende

Vedtak: Kontingenten for 2018 foreslås til kr. 15 pr. medlem. Familiemedlemskap regnes som ett medlem når det gjelder kontingent.

Forslaget innebærer at vi går bort fra dagens ordning med kontingent for lag der størrelsen på kontingenten avhenger av antall medlemmer i laget.

Sak 25/17 Årsmøtetid for lagene

Fylkeslaget har behov for noen sentrale opplysninger fra lokallagene etter at disse har hatt årsmøtene sine. Det vil forenkle arbeidet til fylkesstyret om vi får opplysningene så fort som mulig etter årsmøtene. Det vises til vedlegg til brev til lokallagene etter vårt styremøte den 7. juni.

Vedtak: Lokallagene må avholde årsmøte senest 20. mars. Rapporteringsskjema returneres til kassereren i fylkeslaget så snart som mulig etter årsmøtet.