Referat 24.01.2011

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag historielag 24. januar 2011 på Verdal bibliotek

Til stede: Johan Fløan, Agnes B Solli, Kjellrun S Landfald, Johan Solheim. I tillegg møtte Åke Junge.

Sak 1/11: Årboka – gjennomgang av salg 2010 og planlegging av året bok

Åke innledet til en drøfting om boka.

En stor utfordring er å øke salgstallet. Det er ikke holdbart at boknemnda i tillegg skal ha hovedansvaret for omsetninga. Ulike innspill kom.

Styret roste årets bok både mht innhold og design. Styret la vekt på en blanding av artikler preget av stor faglig kompetanse kombinert med mer “lødige” artikler. Styret var og opptatt av god billedbruk. Artiklene må ivareta en god geografisk spredning.

Vedtak: Styret arbeider videre med spørsmålet om å øke omsetningen av årboka. Oppnevning av ei salgsnemnd kan være aktuelt.

Styret mener årets bok ivaretar på en god måte både faglige krav, geografisk spredning, bruk av bilder og krav til utforming.
Styret mener at årets bok er en god føring for videre bokutgivelser.
Styret vil å ta opp spørsmålet om skanning av eldre årbøker.

Sak2/11: Historisk forum

Saken har vært drøfta på tidligere styremøter og i årsmøtet.

Vedtak:

Styret vil be Snåsa Historielag i samarbeid med Samien Sitje å arrangere et seminar med arbeidstittel “Ny forskning om samisk historie”. Seminaret bør skje i månedsskifte februar/mars

Leder tar kontakt med Snåsa historielag

Sak 3/11: Landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie avholder landsmøtet 27.-29. mai på Romerike Folkehøgskole på Jessheim

Frist for innsending av forslag på saker er satt til 1. februar, og forslag på kandidater til landsstyret er 1. mars.
For vår region er Aud Mikkelsen Tretvik, Sør-Trøndelag på valg.

Vedtak:  Styret har ikke forslag på saker til landsmøtet. Styret har ingen kandidater til nytt medlem fra vår region

Sak 4/11: Vårmøte

Saken har vært drøfta i tidligere styremøter og på årsmøtet.

Vedtak:  Styret tar ikke sikte på å avholde vårmøte på tradisjonelt vis.

Styret tar sikte på å arrangere et ledermøte og/eller fagseminar. Styret vil ta opp saken på neste møte.

Sak 5/11: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt, men Johan F påpekte at styret ikke var konstituert. Det vil skje på neste styremøte som er fastlagt til mandag 7. mars kl 1730 på Verdal bibliotek

Johan refererte da Ellen var syk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *