Referat 06.04.2017

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal Bibliotek, torsdag 6/4-2017.

Tilstede: Magnus Fiskvik, styreleder, Knut Krogstad, nestleder, Kjell Erik Pettersson, kasserer, Hågen Ven, Inger Johanne Grønnesby (deltok i halve møtet), Åke Jünge og Sveinung Havik.

Sakliste:

Sak 8/17 Ref. saker etter siste styremøte.

-Leder har deltatt på årsmøte til Levanger, Verdal og Inderøy historielag. -Hågen Ven har deltatt på Landslaget for lokalhistorie-regionsamling. -Magnus Fiskvik har deltatt på Regionmøtet i Norges Kulturvernforbund på Steinkjer 1.4-17. -Johan Solheim har representert laget på møte i Nord-Trøndelag kulturvernråd den 5.april 17 Nedlegging av laget. Veien videre er uklar med ny fylkeskommune.

Sak 9/17 Ønsker vi papirutgaven av Heimen når tidsskriftet blir digitalt? Heimen har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922 og retter seg mot forskere, studenter, lærere og andre med interesse for historie. Tidsskriftet utgis av Landslaget for lokalhistorie, i samarbeid med Universitetsforlaget, og støttes av Norges forskningsråd. Heimen kommer ut fire ganger årlig. Vedtak: Styret imøteser en åpen tilgang (open access= www.idunn.no/heimen) fra og med 2017. Laget vil fra dato publisere denne nett-tilgangen på egen heimeside=www.nt-historielag.com

Sak10/17 Årsmøte Landslaget for lokalhistorie. 5-7 mai 2017 på Gjøvik. Vedtak: Hågen Ven deltar på årsmøtet, og får dekket reise og opphold.

Sak 11/17: Forslag om å lage bok om fylkesmenn siden 1804. Forslaget er innsendt fra Olav L’Orange. Vedtak: Styret setter pris på initiativet, men har ikke økonomi til å støtte prosjektet. Laget vil invitere han til å skrive om temaet i årboka, og årbok-redaktøren formidler dette til L’Orange.

Sak 12/17 Rapportering til LLH om medlemslister mm. Saken ble drøftet, og leder konkluderte med at flere opplysninger må innhentes før styret tar stilling til henvendelsen  om rapportering av medlemstall, kontaktinformasjon mm. til landslaget. Når den nye fylkeskommunen – Trøndelag – etableres vil det komme krav om medlemslister som dokumentasjon for offentlig tilskudd fom driftsåret 2018. Dette må avklares nærmere i forhold til vedtekter, persondata mm. Vedtak: Saken utsettes

Sak 13/17: Søknad til minneplakett med sokkel. Minneplaketten er til minne om Hans Barlien en utvandrer fra Namdalen. Søknaden er på kr.2.500. Vedtak: Styret verdsetter tiltaket, men har ikke økonomi til å støtte prosjektet.

Sak 14/17: Kulturminnedagene 2017 9.-17.september. Årets tema er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». I vår region legges det opp til en felles feiring på Steinkjer, og eventuelt Namsos. Temaet er bombingen av Steinkjer og Namsos under siste krig. Vedtak: Fylkeslaget oppmuntrer de lokale lagene til deltakelse og markeringer.

Drøftingssaker: 1) Halvårsmøtet i NTHistorielag avholdes på Levanger (Brusve Gård) lørdag 22. april (se program). Orientering ved leder og vertskap (Levanger Historielag v/Hågen Ven) 2) Hjemmesida. Grethe Hegge innledet og orienterte om lagets heimeside.  Hvilken muligheter den gir oss for å spre viktig informasjon til medlemmene? Dette temaet vil lederen ta opp med forsamlingen under halvårsmøtet. Neste styremøte på Verdal Bibliotek 11.05. kl. 1615. Kopi til: webredaktør Grethe Hegge.

ref./Sveinung Havik, 970 45 493