Referat 08.03.2011

Referat fra styremøtet i Nord-Trøndelag historielag 8. mars 2011 på Verdal bibliotek

Til stede: Johan L. Fløan, Agnes B. Solli, Kjellrun S. Landfald, Kjell Erik Pettersson, Johan Solheim, Ellen Lillevestre

Sak 1:  Godkjenning av referat fra siste møte og konstituering av styret.

Referatet godkjent.
Konstituering av styret: leder: Johan Solheim, nestleder: Johan L. Fløan, kasserer: Kjell Erik Pettersson, sekretær: Ellen Lillevestre, styremedlem: Agnes B. Solli.
Varamedlemmer til styret: Kjellrun S. Landfald, Osvald Løberg, Knut Krogstad.

Sak 2: Vårmøte / seminar

På grunn av noe dårlig oppmøte på arrangementene om våren, har styret tenkt på andre muligheter for kontakt med historielagene. Det ble foreslått å kalle inn lederne i lagene til et fellesmøte om et bestemt tema. Styret vil gjerne drøfte ”årboka” ; hvordan øke formidlingen, salget og hva med lageret vi har av tidligere utgivelser. Kjell Erik Pettersson kan innlede til debatt.

Vedtak: Det blir arrangert møte mandag 5. september kl. 18.30 i Verdal. Nærmere beskjed om sted kommer senere.

Sak 3: Representasjon i DIS.

Forslag om å si opp avtalen med DIS fra neste år. Knut Krogstad ble foreslått å representere Nord-Trøndelag historielag ut dette året.

Vedtak: Samarbeidsavtalen med DIS sies opp med virkning fra 2012.

Sak 4: Representasjon på årsmøtet til Landslaget for lokalhistorie til sommeren

Vedtak: Leder Johan Solheim representerer laget, og laget dekker hans utgifter.

Sak 5: Årboka

Kjell Erik Pettersson hadde ikke fått oversikten over 2010-salget. Det er sendt ut ca. 400 bøker til abonnenter. Taraldsens regnskapskontor sender oversikt over abonnentene til trykkeriet, Design-trykk, som så sender ut bokpakkene. Bokhandlene som ellers selger årboka, har den i kommisjon. Til neste utgivelse er det kommet inn flere artikler.

Sak 6: Seminar om samisk historie

Leder har kontaktet Snåsa historielag om seminar om ”Ny forskning om samisk historie” på Snåsa. Snåsa historielag vil være teknisk arrangør og samarbeide med Saemien Sijte. Avtale med Snåsa historielag er inngått og seminaret vil bli avholdt til høsten. Tidspunkt blir kunngjort senere.

Sak 7: Økonomien i laget

Kasserer opplyste at det var kommet inn betaling for de fleste av de utsendte årbøkene. Trykking hos Design-trykk, Steinkjer kostet kr. 88900,-. Vi må diskutere prisen og eventuelt ny avtale til høsten for å få billigere trykking. Kasserer har søkt om et driftstilskudd på kr. 32000,- hos Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sak 8: Eventuelt

Kulturminnedagen i 2011 skal gå av stabelen søndag 11. september med tittel: ”Skjulte skatter; spor i landskapet”. Nord-Trøndelag historielag involverer seg ikke i arrangementet, men oppfordrer ellers historielagene til å delta.

Styrereferatene sendes til Grethe Hegge som bes om å legge dem ut på nettet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *