Halvårsmøte 2017

 Innledning ved Magnus Fiskvik

Halvårsmøte for Nord-Trøndelag Historielag
på Brusve, Levanger, lørdag 22. april 2017

Program:

0945 – Oppmøte og kaffe
1015 – Velkommen/åpning
1020 – Fylkeslaget har ordet, aktuelle saker
1100 – Levanger Historielag, diverse innslag
1200 – Middag (sodd)
1300 – Avreise til Levanger sykehus hvor vi får innblikk i sykehusets historie
1500 – Heimreise

Trass i dårlig vårvær – sluddbyger over store deler av Innherred – møtte det 30 medlemmer fra lokallagene.

Leder for Levanger Historielag – Hågen Ven – ønsket forsamlingen velkommen til Brusve og dagens program. Etter “Millom bakkar og berg utmed havet», sang med tonefølge av organist Magnus Fiskvik, etterfulgt av en kort appell før han ga ordet til seg sjøl…

Som leder i fylkeslaget innledet han med en beskrivelse av dagens situasjon, som bærer preg av mangelfull kontakt og forståelse mellom lokallagene og fylkeslaget. Som nyvalgt leder utfordret han forsamlingen med en rekke spørsmål omkring dette temaet.

– Hvorfor har vi et fylkeslag?
– Hva er oppgavene? Hva forventer dere at vi skal gjøre?
– Gjør vi noe viktig for lokallagene? Klarer dere oppgavene uten oss?
– Skal vi arbeide for «fellesskapet» og økt «samhandling», eller lene oss tilbake mot neste årsmøte?

Fra spisse formuleringer og utfordringer, brukte lederen tid på å vise hvilke krav som nå vil bli stilt gjennom organisasjonsutviklinga (Landslaget i Lokalhistorie) og kravet om gjennomgående kontinget/medlemslister fra nasjonalt nivå, regionnivå (de nye fylkene) og til lokallagene i de enkelte regioner. For vår del vil det gjelde «nye» Trøndelag.

Han var også innom den økonomiske situasjonen for fylkeslaget – helt motsatt av det mange lokallag disponerer – som setter begrensninger for aktiviteter initiert av fylkeslaget. Spørsmålet er om alle muligheter er blitt utnyttet? Hva med bruk av voksenopplæringsmidler slik loven åpner for?

Lederen var også innom behovet for revidering av vedtekter i hht til krav fra bevilgende myndigheter, og gjensidig informasjonsutveksling på fylkeslagets heimeside (kontakt Webansvarlig).

Litt fra debatten:

Følgende som ba om ordet var Steinar Viggen, Johannes Overmo, Alf Roar Olsen, Hågen Ven, Åshild Bjørgum Øwre, Jan Mæresmo, Hans Hallan og Sveinung Havik.

Det ble nevnt at «stillheten» har preget fylkeslaget, og derfor ga flere positiv tilbakemelding/ros til lederen for det som nå ble tatt opp. Flere mente at organisasjonsutvikling var en viktig forutsetning for større aktivitet i det faglige.

Fylkeslaget i samarbeid med ett eller flere lokallag kan ta initiativ til faglige (om økonomi, regnskap, skrivekurs og trykking av årbøker) møter. Det ble også vist til at det allerede i dag fungerer godt innenfor mindre regioner f.eks. Meråker og Stjørdal.

Ønske om bedre rapportering inn til fylkeslagene (ferdiglagde skjema med navn og fødselsnummer), lederutvikling, digitalisering av eldre årbøker og foto presentert i fellesbaser mm. Kanskje naturlig for fylkeslaget å ta initiativet til dette?

Det ble vist en dokumentarfilm om 50-års-markeringa i 1992 av «Tirpitz», laget av selskapet «Skuggsjå», presentert av Åsen Museum- og Historielag.

Middagsservering etterpå, og kort orientering om Brusve Gård.

Som siste post i programmet orienterte Inger Johanne Kvello (pensjonert sykepleier og medlem i sykehusmuseet) og Hans Hallan (pensjonert overlege og styremedlem i Levanger Historielag) om museet og sykehuset – fra oppstarten på Eidesøra i Skogn med gangkoner og overlege Dietrichson som enelege i mer enn 40 år! (1844-88) – fram til dagens moderne sykehusdrift med topp moderne helsetjenester for trønderne.

Vel blåst!

Ref./Sveinung Havik
970 45 493

Her er noen flere bilder fra halvårsmøtet på Levanger: 

Hågen Ven ønsket vel møtt til halvårsmøtet 2017 på Brusve gård

Leder Magnus Fiskvik holdt en engasjerende innledning til møtet

 

 

 

Noen av organisatorene for møtet

Ivrige tilskuere til filmen om angrepet på Tirpitz i 1942

Sveinung Havik ga oss litt av Brusves lange historie

Inger Johanne Kvello fortalte om sykehusets historie

Hans Hallan