Referat 07.02.2012

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag historielag 7. februar 2012 på Verdal bibliotek

Til stede: Johan L. Fløan, Kjell Erik Pettersson, Agnes B. Solli, Knut Krogstad, Johan Solheim, Ellen Lillevestre. Osvald Løberg og Ronald Inndal hadde meldt forfall.

Sak 1: Konstituering av styret:

Nestleder: Johan L. Fløan, kasserer: Kjell Erik Pettersson, sekretær: Ellen Lillevestre. Alle valgt for 1 år. Ellers i styret: Johan Solheim, leder og Agnes B. Solli, styremedlem. På årsmøtet ble disse valgt som varamedlemmer: Knut Krogstad, Osvald Løberg og Ronald Inndal.

Sak 2: Referat fra årsmøtet:

Referatet godkjent.

Sak 3: Vårsemesteret. Følge opp innspill på årsmøtet:

På årsmøtet på Mære ble det tatt opp flere saker som styret ble bedt om å drøfte, bl.a.

a) arrangementer for lagene,
b) kursvirksomhet
c) billigere utgivelse av årboka.

Sak 3 a): Vårmøtet:

Det blir planlagt et vårmøte som vil være åpent for alle medlemmer i historielagene. Møtet vil sannsynligvis bli i slutten av april, lagt til Skatvalsområdet, med mulige emner: ”Tirpitz” og Steinvikholm. Johan L. Fløan og Kjell Erik Pettersson samarbeider om opplegget.

Sak 3 b): Kurs:

På årsmøtet ble det avsatt kr. 15 000 til kursvirksomhet. Johan Solheim undersøker med fylkesarkeolog Lars Forseth om muligheten til å få arrangert et kurs i registrering av kulturminner. Dette er svært aktuelt i Nord-Trøndelag. Fylket har et eget nettsted for å registrere kulturminner på kart: www.mittkulturminne.no, og er interessert i å inkludere historielagene i dette arbeidet. Johan undersøker hvor slikt kurs kan holdes, hva det koster m.m.

Sak 3 c): Pris på regnskapsførsel:

Kan vi få ført regnskapet billigere hos et annet regnskapskontor? Kjell Erik skal undersøke hos to andre hvilken pris de skal ha.

Sak 4: Årboka for 2012 – Årboka for 2011. Salg v/kasserer

Årsmøtet etterlyste en oversikt over hva historielaget har på lager av gamle årbøker. Redaksjonskomiteen undersøker saken, og vil etter hvert legge oversikten ut på lagets hjemmeside: www.skatval.no/NTHist. Når det gjelder opptrykk av gamle/utsolgte årbøker, vil dette bli litt kostbart, og noe styret eventuelt må komme tilbake til. Årboka for 2011 er i salg, men bokkomiteen ønsker større salg og forslag til hvordan det skal gjøres. Kan vi ha et salgsapparat for bøkene? Dette drøftes videre i styret. Til neste årbok, 2012, har komiteen allerede noe stoff, men ikke startet på arbeidet.

Sak 5: Eventuelt:

Forespørsel om å gi ut oversikt over medlemslagene i Nord-Trøndelag historielag. Enighet om at dette kan gjøres bare i spesielle tilfeller.

Mange historielag har store fotosamlinger. Noen lag har også lagt dem ut på nettet. Vil det være problemer med personsikkerheten? Er dette et emne Nord-Trøndelag historielag kan ta opp til drøfting

Neste styremøte blir tirsdag 17. april kl. 17.00 på Verdal bibliotek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *