Referat 07.06.2017

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Skatval, onsdag 7. juni 2017

Tilstede:          Magnus fiskvik, Knut Krogstad, Inger Johanne Grønnesby, Hågen Ven
Forfall:            Kjell Erik Petterson, Åke Jünge, Sveinung Havik
Referent:        Hågen Ven

Sak 15/17 Referatsaker siden siste styremøte

  • Møte med kulturdirektøren i Trøndelag fylkeskommune 24.04. Sveinung Havik møtte. Hans oppsummering fra møtet ligger på heimesida http://www.nt-historielag.com
  • Vi har mottatt regionale kulturmidler fra fylkeskommunen; 18 000 til drift og 18 000 til produksjon av årboka
  • Hågen Ven deltok på årsmøte i Landslaget for lokalhistorie på Gjøvik første helga i mai. Kort orientering på møtet. Elin Myhre ble gjenvalgt som leder. Protokoll fra årsmøtet er enda ikke mottatt.

Sak 16/17 Evaluering av halvårsmøte på Levanger

For referat fra møtet vises det til heimesida. Kort oppsummert mener vi møtet var nyttig. Vi må skaffe oss en økonomi i laget som gjør at vi blir uavhengige av et godt boksalg for å drive laget.

Levanger historielag har bedt om at Nord-Trøndelag historielag dekker underskuddet for arrangementet. Regning ble overlevert lederen.

Vedtak: Nord-Trøndelag historielag dekker underskuddet som Levanger historielag hadde med arrangementet; kroner 1500.

Sak 17/17 Medlemslister

Utskrift fra Frivillige Norge var vedlagt møteinnkallingen. (Krav om medlemslister var også tatt opp på møte med kulturdirektøren 24.04, se sak 15). Vi må finne en praktisk måte å håndtere disse reglene på og vi må orientere lagene om dette så snart som mulig. I praksis betyr det at vi må få inn medlemslister fra lokallagene ajour pr. 31.12.2017. Minimum info vil være navn og fødselsår samt info om innbetaling av kontingent.

Sak 18/17 Behov for opplysninger fra lagene

Vi har behov for noen sentrale opplysninger fra lagene som er tilsluttet Nord-Trøndelag historielag i tillegg til medlemslister. Lederen la fram forslag til rapporteringsskjema fra lagene. Utkastet ble gjennomgått og noen mindre endringer ble foreslått. Lederen reviderer forslaget. Skjemaet er enkelt å fylle ut og må sendes inn årlig etter avholdt årsmøte. Revidert skjema vedlegges referatet.

Sak 19/17 Fylkeslaget inn i ei ny tid

På halvårsmøtet reiste Hans Hallan spørsmålet om vegen videre i Nord-Trøndelag historielag. Fra årsskiftet er det ikke noe som heter Nord-Trøndelag lenger, det nye fylkesnavnet blir Trøndelag. Heller ikke i dag representerer Nord-Trøndelag historielag hele fylket; namdalingene har eget regionlag.

På halvårsmøtet kastet lederen fram forslag om Innherad historielag. Styret diskuterte dette og kom ikke fram til noe bedre forslag. Innherad dekker historisk området fra Snåsa i nord til Selbu og Tydal i sør. Landslaget er delt i 7 regioner der Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør en av disse.

Enighet i møtet om å foreslå navneendring, men at dette er en sak som må forelegges årsmøtet til høsten.

Sak 20/17 Heimesida

Grete Hegge ser for seg å kunne legge ut mer informasjon fra lokallagene på heimesida:

  • Oversikt over bøker og publikasjoner
  • Oversikt og lenker til bildesamlinger

Hun foreslår også å legge ut:

  • Lenker til historierelaterte tidsskrifter
  • «Bruksanvisning» for å søke om støtte til lokale kurs

Styret ser positivt på dette initiativet og tror det vil være med å gjøre heimesida enda nyttigere.

Etter styremøtet orienterte lederen i Skatval historielag, Jan Mæresmo, om aktiviteten i laget og viste oss lokalitetene de disponerer.

Vedlegg:


Pr 10.08.2017 ble dette referatet og to av vedleggene utsendt til medlemslagene. I tillegg ble følgende utsendt:

Til lokallagene i Nord-Trøndelag historielag

På styremøte den 7. juni ble det behandlet 4 meget viktige saker som lagene må merke seg.

Sak 17/17 Medlemslister

Det kreves medlemslister ved tildeling av offentlige midler. Medlemslistene må for de enkelte lagene være ajourført pr. 31/12 med fødselsår på alle medlemmer. Listene leveres elektronisk til fylkeslaget. Vi oppfordrer alle lag til å sette seg inn i kravene som stilles til medlemslister. Se vedlegg ovenfor fra Frivillige Norge.

Sak 18/17 Rapporteringsskjema

Vi har behov for noen sentrale opplysninger fra lagene etter lokallagenes årsmøter. Det vil forenkle arbeid til fylkesstyre om vi får opplysninger så fort som mulig etter årsmøtene. Se vedlegg ovenfor.

Sak 19/17 Fylkeslaget inn i ei ny tid

Styret fremmer forslag om navneendring på neste årsmøte. Styrets forslag blir Innherad historielag.  Styret finner det riktig å endre navn når fylkesnavnet bli Trøndelag, vi ber om at denne saken blir diskutert i lokallaga før årsmøte til høsten.

Sak 20/17 Hjemmesiden

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre hjemmesiden. Grethe Hegge kommer med nye ideer for å gjøre hjemmesiden mer nyttig for lagene. Vi oppfordrer alle til å ta en titt innom hjemmesiden regelmessig. http://www.nt-historielag.com/ . Se vedlegg ovenfor.

Nord-Trøndelag historielag
Magnus Fiskvik