Referat 20.08.2012

Referat fra styremøte i Nord-Trøndelag historielag, 20. august 2012

Sakliste

1. Årboka – situasjonsrapport
2. Markedsføringskomite for årboka. Jfr tidligere drøftinger
3. Årsmøtetid og -sted
4. Økonomioversikt
5. Boklager – krav om leie
6. Eventuelt

Tilstede: Johan Solheim, Kjell Erik Petterson, Ronald Inndal, Agnes Solli, Knut Krogstad

Sak 1:   Årboka – situasjonsrapport

Kjell Erik orienterte i henhold til saken:-

– Endring: Morten Stene ut av og Arne Langås inn i Årbokkomiteen.

– Artikler: Godt og vel ti artikler på beddingen, så årbok blir det!

Sak 2:   Markedsføringskomite for årboka. Jfr tidligere drøftinger

Følgende strategier nevnt

– Egen salgsnemnd
– Direktesalg, jfr. opplegg i lokale historielag
– Markedsføringsgruppe?

Her ble følgende personer nevnt som mulige medlemmer:

Roger Rein – formann tar kontakt med forespørsel
Woxholt (på Verdalsøra) – Ronald tar kontakt med forespørsel
Schefte (på Stjørdal) – formann tar kontakt med forespørsel

Sak 3:   Årsmøte, tid og sted:

Forslag på Verdal. Agnes klarerte stedsvalget der og da pr telefon.

Bestemt: Årsmøtet avholdes 24. november 2012 i regi av Verdal lokallag.

Sak 4:   Økonomioversikt

Økonomioversikt foreligger ikke pr. møtedato (kostbart å ta ut)

25.000 kr er bevilget fra NT-fylke.

Sak 5:   Boklager – krav om leie

Sormul krever 500 kr/palle pr år for lagring av de 4 pallene som står der.

Gratis leie i Teigenbygget(?) der noe er lagret.

Bestemt: Avklar hvorvidt leiekravet opprettholdes (formann)

Sak 6:   Eventuelt

a) Jämt-Trönderska historiadagarna 2012

Kort referat fra treffet ved Knut, som også satt med på komitemøtet der neste treff , i 2014, ble drøftet. Dette ble bestemt lagt til Nord-Trøndelag.

Formann sørger for at referatet fra dette møtet sendes ut til lokallaga med henstilling om å komme med innspill til tema for treffet.

b) Neste styremøte: tirsdag 6. november 2012, Verdal Bibliotek.

c) Møte for historielagene i stjørdalsbygdene har i sitt møtereferat gitt til kjenne en viss misnøye med

fylkeslaget: Kontingent kr. 400 – Hva får vi att?

Et diskusjonstema for årsmøtet?

Ref.: Knut Krogstad

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *