Om Nord-Tr.lag historielag

Om Nord-Trøndelag Historielag

Laget ble stiftet i 1919.

Fra vedtektene:

Nord-Trøndelag historielag har til føremål å vekke interessa for og fremje kunnskapen om den lokale historia og kulturarven.

Nord-Trøndelag historielag skal samle dei lokale historielaga i området og verke som eit bindeledd mellom dei.

Laget gir ut ei årbok.

Laget skal halde nær kontakt med styresmaktene for kultur, kulturminne og kulturvern i fylket og peike på oppgåver som det er naturleg at staten og fylkeskommunen tar seg av eller som ein kan samarbeide om. Laget samarbeider også med andre kulturvernlag i fylket.

Laget tar elles opp oppgåver og nytter arbeidsmåtar som styret til kvar tid finn naturlege.

 Vi er tilsluttet følgende lag/organisasjoner:

Styret for Jämt-Trønderske historiedager

Nord-Trøndelag kulturvernråd

Landslaget for lokalhistorie

Slekt-og-Data Nord-Trøndelag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *