Referat 23.01.2017

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal Bibliotek, mandag 23/1-2017.

Tilstede: Magnus Fiskvik, styreleder, Knut Krogstad, nestleder, Kjell Erik Pettersson, kasserer, Hågen Ven, Inger Johanne Grønnesby, Jorid Kjesbu. Åke Jünge (kom kl. 1730) og Sveinung Havik.

Kopi til: webredaktør Grethe Hegge.

Sak 1/17 Ref. saker etter siste styremøte.

a) Laget er registrert i Brønnøysundregisteret med Org. Nr.993 305 537. Vedtak: Sekretær ordner med skjema og registrering på neste styremøte.

b) Listen over roller i laget må ajourføres.

c) Lagets vedtekter stå på lagets hjemmeside. Vedtak: Tas opp og gjennomgås på neste møte.

d) Regionlagsledersamlingen 4. februar 2017 – Program Vedtak: Se sak 7.

e) Historielag og «Den kulturelle skolesekken» (DKS). Landslaget har fått penger til et prosjekt som skal gå ut på å få flere historielag involvert i aktiviteter i skolene gjennom DKS. Prosjektleder Louise Brunborg-Næss etterlyser nå historielag som har gode erfaringer å dele. Har ditt historielag vært med på DKS-produksjoner, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre? Eller har dere hatt andre vellykkete opplegg i skolen? Send en epost til louise.brunborg-naess@ra.no, eller ring Louise på tlf 98202822. Alle tilbakemelding vil bli satt pris på, og jo før jo bedre! Vedtak: Leder skaffer en oversikt over aktiviteter knyttet opp til «Den kulturelle skolesekken» i fylket, og informerer Landslaget.

f) Best på billig bokproduksjon. Vedtak:  Tas opp ifbm «Historisk forum» utpå vårparten en gang.

Sak 2/17 Lagets hjemmeside. Grethe Hegge er redaktør for heimesida. Viktig å be lokallagene om å sende opplysninger til henne. Leder oppfordrer alle historielag og museumslag til å sende inn opplysninger til fylkeslagets heimeside. Gjerne også presentere styret med bilder og kort biografi. Vedtak: Laget får laget egen mail-adr. og Grethe innkalles til neste styremøte.

Sak 3/17 Johan Solheim takkes formelt av som lagets leder. Lederen takket Johan for godt lederskap gjennom 7 år, og til applaus fikk han overrakt en gave; en CD om «Spelet om Heilag Olav». Kaffe, kake og hyggelig prat før han dro heim til Bygdene By!

Sak 4/17 Halvårsmøtet. Vedtak: Leder kontakter Levanger Historielag og ber de om å arrangere møtet i slutten av april eller første del av mai.

Sak 5/17 Kulturminnedagene. Vedtak: Ikke naturlig for fylkeslaget å arrangere et eget arrangement. Det måtte evt. være å bistå et lokalt arrangement.

Sak 6/17 Årboka. Åke orienterte styret om den dramatiske situasjonen som hadde skjedd. Av opplaget på 700 var ca. 350 bøker skadet, men ikke verre enn at «det ille kan snus til noe godt». Ved å gi bort en håndfull «skadde» bøker, og samtidig tilby årsmedlemskap som bonus kan dette snus til en «vin-vinn-situasjon». Åke har lageret heime og kan organisere litt «ombringing» og legge til rette for henting. Vedtak: Styret går inn for Åkes forslag og han lager et skriv som sendes ut til lokallagene og til heimesida.

Sak 7/Regionlagsmøte i Oslo lørdag 4. februar 2017. Vedtak: Hågen Ven representerer laget og får alle utgifter godtgjort.

Eventuelt: -Pettersson tok opp tema omkring det tidligere omtalte; «Historisk forum». Arild Bye bør inviteres til et styremøte, og sammen med Kjell Erik legge til rette for at det blir arr. et slikt faglig møte på Verdal med det første.

Det neste styremøtet på Verdal Bibliotek torsdag 06.04 kl. 1615.

ref./Sveinung Havik