Referat 21.06.2016

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag på Verdal Bibliotek,
tirsdag 21. juni 2016 

Tilstede: Johan Solheim, styreleder, Johan L. Fløan, Inger Johanne Grønnesby, Kjell Erik Pettersson, kasserer, Knut Krogstad (meldt forfall), Hågen Ven og Sveinung Havik. Roald Indahl, som varamann, var innkalt men møtte ikke. Kopi til: webredaktør.

Til eventuelt var ingen saker innmeldt.

Sak 9/16: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Ingen merknader

Sak10/16: Historisk forum

Har strevet litt med dette, og målet er nå å få Arild Bye på et høstmøte. Tema vil fortsatt være hans innledning med bakgrunn i eget forfatterskap. Seinere et tema om historieskriving og kildebruk.

Vedtak: Følges opp av styreleder.

Sak11/16: Jämt-trøndske historiedager

Viser til utsendt invitasjon.
Styreleder og Knut Krogstad har vært med på et møte i Sveg (folkehøgskolen).
Neste møte om 2 år holdes i Trøndelag 15. – 17. juni 2018 – Armfeldt-toget er naturlig tema – legges trolig på Verdal.

Vedtak: Det er gitt tilsagn fra styret i N-T Historielag om kr. 2000,- til årets arrangement 12.-14. aug.
Tema=textilier och Härjedalens historia.

Sak12/16: Årbok 2016

Petterson orienterte fra siste møte i skriftnemnda. Frist for manus 20. august. Konklusjon er at årbokarbeidet er i trygge hender.

Sak 13/2016:

Vedtak: Årsmøte 19. november i Mosvik.

Leders orientering/tilføyelser:

  • Kulturminnedagene 10-18. sept. Avvikles i de lokale lagene. Fylkeslaget har tradisjon for å ta dette til etterretning.
  • Kr. 20.000,- fra NT fylke bevilget til drift av laget generelt og årboka spesielt.
  • De neste styremøtene blir tirsdag 30. august og 18. oktober kl. 1615 på Verdal Bibliotek.

Ref.: Sveinung Havik/970 45 493