Referat 09.02.2016

Styremøte i Nord-Trøndelag Historielag
på Verdal Bibliotek, tirsdag 9. februar 2016

Tilstede: Johan Solheim,styreleder, Johan L. Fløan, Inger Johanne Grønnesby, Kjell Erik Pettersson, kasserer, Knut Krogstad, Hågen Ven og Sveinung Havik. Kopi til: webredaktør mfl.

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader.

Sak2/16: Konstituering. Valg av nestleder.

Vedtak: Forslag på Johan L. Fløan som velges for 1 år.

Sak3/16: Gjennomgang av referat fra årsmøtet i Åsen.

Leder gjennomgikk referatet, og det var enighet om et vellykket arrangement av Åsen Museum- og Historielag. Fylkeslaget har en egen heimeside, og redaktør er Grethe Hegge >>> http://www.nt-historielag.com/

Sak4/16: Årboka. Situasjonsrapport.

Kasserer orienterte om økonomi generelt og årboka spesielt. Årboka er viktig for laget, og speiler aktiviteten i de lokale lagene. Det er mange bøker på markedet og for fylkesårboka er det registrert nedgang i antall faste abonnenter over tid.
Vedtak: Styret vil følge opp saken på neste møte.

Sak5/16: Historisk forum. Igangsetting.

Vedtak: Bjørn Olav Krogstad ivret for å få dette i gang, og tanken var å heve kvaliteten på det lokalhistoriske feltet. Det har stoppet opp litt, men lederen ønsker å trekke inn forfatter og journalist Arild Bye på et seinere styremøte. Kanskje realisere et skriveseminar for de lokale historielagenes skriftstyrer.

Sak6/16:  Bokbytte. Vi får tilsendt en del årbøker. Har vi oversikt over hvem og hva?

Vedtak: Mottatte bøker legges inn i database – gjøres søkbare på nettet – og plasseres i et eget rom på Verdal Bibliotek.

Sak7/16: Vårmøte 9. april på Rostad. Se utsendt mail fra Inderøy museum- og historielag.

Vedtak: Styret takker for tilbudet og vurderer å inngå et samarbeid med Inderøy museum- og historielag om et skissert arr. 9. april. Leder og Inger Johanne følger opp saken.

Sak8/16:  Eventuelt.

Jämt-trønderska historiedagarna/forslag fra programkomiteen. I Sveg-området i medio august. Målet er å delta og dessuten bidra med foredragsholdere fra begge Trøndelagsfylkene. Dessuten arbeide for økonomisk støtte og aktuelle sponsorer. Andre bidragsytere er Foreningen Norden v/ Jon Jullum. Detaljene følges opp i neste styremøte.

Neste styremøte tirsdag 24. mai kl. 1615 på Verdal Bibliotek.

Ref.: Sveinung Havik/970 45 493