Referat 17.02.2015

Møtereferat frå styremøte i Nord Trøndelag historielag 17.02.2015, Verdal bibliotek

Tilstede: Johan Solheim, Johan Fløan, Johannes Vongraven, Inger Johanne Grønnesby,
Jon Holmlimo, Kjell Erik Petterson, Knut Krogstad(ref)

Sak 1  Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

Sak 2  Vårmøte

Dette vil, etter avtale med Åsen historielag som vil stå for arrangementet reint praktisk, bli avholdt i Åsen lørdag, 25. april 2015.  Nærmere informasjon senere.

Sak  3  Oppfølging av årsmøtesak 7  og 8.

(Sak 7 Historisk Forum
Bjørn Roar Krogstad gjorde greie for kvifor ein bør gjenopprette dette forumet, gjennom å gje døme på kven som kan tenkjast å delta og kva arbeidet skal omfatte. Etter innspel frå salen også åpen for namneendring.
Styret fekk av årsmøtet fullmakt til å gjenopprette Historisk Forum.)

Styret ved leder tar kontakt med Arild Bye for drøftinger. Saken i bero inntil videre.

(Sak 8 Arbeidsplan.
Her kom det nokre komentarar/innspel til årbokutgjevinga:
-ta inn artiklar frå ulike årbøker for å fremja salg i alle/fleire regionar.
-bytte av årbøker/årbøker til bibliotek? Korleis praktiserer dei ulike laga dette?
-digitalisering av årbøker i regi av Nasjonal biblioteket? Ei sak for Historisk Forum?
Arbeidsplanen vart godkjent)

Styret går inn for å få inn artikler frå andre årbøker. Opptrykk av eldre artikler frå tidligere årbøker trykkes også. De andre punktene vil også følges opp.

Sak 4  Årboka –oppsummering 2014 og planer for 2015

Årboka 2015 er i godt gjenge. 2014 ga ekstrautgifter ved utsending av årboka, da et av lokallaga ikke hadde korrigert adresselista si, slik at 20 bøker kom i retur og måtte gjenutsendes.

Sak 5  Landsmøtet i LLH 29.-31. mai 2015

Vårmøtet blir brukt som valgmøte for utsending(er) til landsmøtet.
Valgordningen: Styret i landslaget må arbeide for å få regionale ledd i alle fylker.
(Johan Solheim utsending for NT hist.lag og Egge Hist.lag)

Knut Krogstad, referent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *