Referat 04.02.2014

Referat frå styremøte i Nord-Trøndelag historielag, tirsdag 4. februar 2014

Sted: Møterommet Verdal bibliotek.

Tilstede: Johan Solheim, Kjell Erik Petterson, Johan Fløan, Knut Krogstad, Johannes Vongraven og Inger Johanne Grønnesby

Sak 1  Konstituering av styret

Leder Johan Solheim og
kasserer Kjell Erik Petterson valgt på årsmøtet,
nestleder for 1 år Johan Fløan, gjenvalg på årsmøtet,
styremedlem valgt for 2 år, Liv Kjønstad, har sagt seg villig til å ta sekretærjobben,
styremedlem Ronald Inndal fortsetter,
Varamedlemmer: Inger J. Grønnesby, Johannes Vongraven og Knut Krogstad

Sak 2 Erfaring med årsmøtet

Alt i alt et svært godt årsmøte. En programpost bør likevel få bedre handtering, salg, bytting og promotering av årbøker. Her siktes det først og fremst til at mye mer tid tildeles disse aktiviteter, aller helst i løpet av møtedagen, og ikke til slutt, da alle (?) har fokus på heimreise.

Sak 3 Planlegging av vårhalvåret inkl. vårmøtet

Styremøter: Samme sted og samme klokkeslett:
-tirsdag, 18. mars 2014
Beramme årsmøte: Tid og sted.  ?: høsthalvåret
-tirsdag, 17. juni 2014(?)
?: Jämt-trøndersk treff

Sak 4  Jämt-Trønderske historiedager på Sund Folkehøgskole, 8. – 10. august 2014

Tema: Utvikling av folkestyre frå 1814 og utover, sett fra jämtsk(svensk) og trøndersk(norsk) ståsted.
2 foredragsholdere fra NT er klare, Oddbjørn Nordseth og Rune Dillan. ST har også to.
Jämtland har ikke meldt fra enda. Åshild Vang (lokallaget Inderøy) ordner med kulturinnslag/ekskursjon(er).
Mulig finansieringshjelp: -frå lokallaga? Frå NT-fylke (og ST-fylke) ?  Søknad med program sendes.

Sak 5 Årboka

2012-for få bøker  ,  2013- vel 100 på lager.

For sein utsendelse (sjå sak 6), noe som skyldes postverkets adresseendringer, samt for dårlige rutiner hos selskapet (Taraldsen) som står for utsendinga.

Åke Jünge orienterte om situasjonen for årboka og nevte også spesielt de «skadelige» effektene av for sein utsending.

Arbeidet med 2014-boka i gang da 50 sider fra materialet til siste bok står over.
–  1814 må med som: –leder, -artikkel.
–  Leder tipset om artikkel fra Stein Ørnhøi.

Sak 6 Økonomi

Taraldsen regnskapsbyrå, som står for regnskap og utsendelse, samt purringer, er ved hvert årsmøte sagt å være for dyr (vel 30000kr).

Kasserer la fram forslag om at en svigersønn, som et forsøk, ett år, kunne tenke seg å ta oppgaven for 25000kr. Kan få ut boka tidligere.

Leder undersøker hvilken avtale som foreligger med Taraldsen, ev. oppsigelsesfrist etc.

Adresselistene må være klare før utsendelse.

Kan lokallagene involveres på dugnad med utsendelse?

Eventuelt

Spørsmål frå J. Vongraven om NT-historielags manglende (?) involvering i Kulturminnedagen.

Svar frå leder: Fylkeslaget er medlem i fylkets kulturvernråd og er gjennom dette medarrangør ved en del arrangement.

Knut K
(skrivar)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *