Vedtekter

VEDTEKTER FOR A/L SKATVAL SAMFUNNSHUS

Siste endring 04.03.2009

§ 1 – Selskapsform

A/L Samfunnshuset Skatval er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

§ 2 – Formål

Formålet med andelslaget er å drive et samfunnshus, slik at bygda skal ha et naturlig samlingssted med rom for møter, fester, teaterframsyninger, kafé, studierom m.m. Andelslaget har ikke erverv til formål.

§ 3 – Bruken av huset

Samfunnshuset skal brukes til alle lovlige formål. Huset disponeres slik andelslagets organer finner det formålstjenerlig med hensyn til husets økonomi, sosiale og kulturelle formål. Leievilkårene skal være de samme for alle som bruker huset, enten de er andelshaver eller andre.

§ 4 – Andelene

Andelene i laget kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Andelshaverne har intet økonomisk ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler. Derimot har de et morals ansvar for drift og vedlikehold av huset.

Hver andels verdi er kr. 100,- (A-gruppen) eller kr. 50,- (B-gruppen). Det føres særskilt protokoll over andelseierne og andelenes fordeling.

A-gruppen dannes av de organisasjoner og institusjoner som har andeler i laget. B-gruppen dannes av enkeltpersoner som har tegnet andeler.

§ 5 – Overdragelse av andeler

Overdragelser av andeler kan ikke skje uten styres samtykke. Andelshaverne innen A-gruppen har forkjøpsrett til andeler innen B-gruppen.

§ 6 – Andelslagets besluttende organer

Andelslagets besluttende organer er:

a) Representantskapet
b) Styret

§ 7 – Representantskapet

Til å ivareta andelslagets interesser velger andelshaverne et representantskap hvor hver representant har 1 – en – stemme. Til representantskapet velger andelshaverne innen A-gruppen medlemmer etter følgende regel:

5-25 andeler velger 1 representant
26-50 andeler velger 2 representanter
51-75 andeler velger 3 representanter
76-100 andeler velger 4 representanter
101 + andeler velger 5 representanter

Andelseierne innen B-gruppen har til sammen rett til inntil 5 representanter etter samme skala som A-grupper.

Representanter for B-gruppen velges på et eget møte av andelshaverne innen denne gruppen. Representantskapets ordfører sørger for innkalling til møte.

For hvert medlem av representantskapet velges en personlig varamann/kvinne. Representantskapet velges for kalenderåret.

Innen utgangen av januar må alle valg til representantskapet være foretatt og skriftlig meldt til andelslagets styre.

§ 8 – Representantskapets møter

Representantskapet holder ordinære årsmøter. Innkallingen skjer gjennom lokalpressen minst 14 dager før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på møtet må sendes styret minst 14 dager før møtet. Skriftlig innkalling sendes ut minst 7 dager før møtet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede.

Representantskapet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen.

De andelshavere som ikke er representert på møtet er bundet av de beslutninger som fattes.

Representantskapets forhandlinger ledes av ordfører. Det føres protokoll som ved møtets slutt leses opp og undertegnes av representantskapets ordfører og en valgt person.

§ 9 – Representantskapets årsmøter

Representantskapets årsmøter er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av april måned og behandler følgende saker:

1. Styrets beretning og regnskap
2. Styrets forslag til budsjett for det kommende år
3. Valg av styremedlemmer for 2 år
4. Valg av 5 varamedlemmer for 1 år
5. Valg av leder for 1 år
6. Valg av 2 revisorer for 1 år
7. Valg av ordfører og varaordfører for 1 år
8. Valg av valgnemnd for 3 år
9. Andre saker oppført på dagsordenen

§ 10 – Ekstraordinære møter i representantskapet

Ekstraordinære møter i representantskapet kan innkalles av styret eller når andelshaverne som representerer minst 1/3 av andelshaverne forlanger det. På ekstraordinære møter man bare behandles de saker som er oppsatt på dagsorden for disse møter.

§11 – Styret

Andelslagets styre skal bestå av 5 medlemmer med varamenn/kvinner. Minst 3 av medlemmene skal representere A-gruppen.

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er tilstede. Ved sammenlikhet avgjør leders stemme.

Styret iverksetter representantskapets vedtak og administrerer driften av Samfunnshuset.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte Samfunnshusets faste eiendommer. Styret kan likevel pantsette eiendommen som sikkerhet ved låneopptak innenfor rammer vedtatt av representantskapet.

Inntekter skal bare brukes til vedlikehold og drift

Det føres protokoll over styrets vedtak og underskrives av tilstedeværende medlemmer. Styret binder andelslaget ved leders underskrift.

§ 12 – Vaktmester og annen arbeidshjelp

Vaktmester og annen arbeidshjelp ansettes av styret etter at representantskapet har godkjent opprettelsen av stillingene. Arbeidstakere er underlagt styrets ledelse. For stillingene gjelder instrukser utarbeidet av styret og godkjent av representantskapet.

§ 13 – Regnskap og budsjett

Andelslagets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskaper. Regnskapet følger kalenderåret. Det utarbeides budsjett for hvert driftsår.

§ 14 – Revisjon

Til å ivareta revisjonen av lagets bokførsel og disposisjoner velger representantskapets årsmøte 2 representanter med nødvendig fagkunnskap. Revisjonen utføres etter god revisjonsskikk.

§ 15 – Ordfører

Representantskapets ordfører kaller inn til årsmøte. Sammen med saklista sendes revidert regnskap, årsmelding og budsjettforslag for kommende driftsår. Ordfører innkaller også B-gruppens andelshaver til eget møte.

§ 16 – Endring i vedtektene

Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinære årsmøter i representantskapet, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra andelshavere om endringer av vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før representantskapets årsmøte.

§ 17 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som en helhet kan bare fattes på årsmøtet i representantskapet. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen allikevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvor alle andelshaverne er innkalt med minst 1 måneds varsel stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet representerte stemmer.