Bok VI – Skatval kommune 1902 – 1961

Skatvalsbøkene bind VI – Vår historiske arv – Skatval Kommune 1902 – 1961

er utformet på en meget leseverdig måte av Per Magnar Arnstad.

For hvert eneste år i kommunens historie gir boken først et kort overblikk over viktige hendelser i Norge og mange ganger også fra verdenshistorien. Deretter beskrives arbeidet i herredsstyret / kommunestyret, og til slutt gis unike beskrivelser av det som opptok bygdefolket på Skatval. Den siste delen er hentet fra Peder J Arnstads dagbøker, som han omsorgsfullt har ført helt fra 1920, og som familien har gitt Skatval Historielag tillatelse til å ta med utdrag av i denne boken.

I tillegg til teksten inneholder boken over 300 bilder, også for en meget stor del hentet fra bildearkivet som historielaget har fått tilgang til fra Skatvals egne innbyggere, og som utfyller teksten på en fin måte.

Forordet til Bind VI:

Det er snart 50 år siden Skatval kommunestyre vedtok å skrive historien om tiden som egen kommune 1902 – 1961, men uten at det ble noen bok.

Arne Forbord, stifteren av historielaget og senere æresmedlem, gjorde et forsøk, men det var problemer med hjemlån av protokoller og dokumenter. Han sørget imidlertid for at det av kommunestyret bevilgede beløp samt et bygdebokfond ble sammenslått og overført til historielagets disposisjon. Bygdebokfondet var resultatet av en privat innsamling i 1939 med formål å utgi en bygdebok for Skatval, men midlene ble ikke brukt ved utgivelsen av Skatvalsboka i 1952.

Det ble ingen fortgang i saken før Per Magnar Arnstad sa seg villig til å skrive historien. Hans far, Peder J. Arnstad, hadde skrevet dagbok siden 1920, og vi retter en stor takk til familien Arnstad for at dagbøkene ble gjort tilgjengelig for publisering. Per Magnar har på en fin måte kombinert utvalgte dagboksnotater om store og små hendelser i bygda med kommunale fakta og internasjonale begivenheter. Resultatet er blitt en meget leseverdig bok. En hjertelig takk til forfatteren for godt utført arbeid, og for et behagelig samarbeid.

Det er lagt ned mye arbeid med å skaffe fram relevante og tidsriktige bilder. Særlig gjelder dette gruppebilder av herredsstyret (kommunestyret), men det har dessverre ikke lyktes å finne bilder fra alle periodene. Fotoarkivet til historielaget har vært til uvurderlig hjelp, og vi takker alle som har levert bilder til scanning. I arbeidet med bildene har Gunnbjørn Fiskvik og Grethe Hegge gjort en stor innsats, som vi takker for. Dessuten har Gunnbjørn tatt en del bilder spesielt for denne boka.

Jan Hoås og Helge Gresseth har også denne gang tatt seg av det grafiske arbeidet til vår fulle tilfredshet. Takk til dem også.

Skatval, juli 2010

Boknemnda i Skatval Historielag

Arnt Steinvik, leder
Olav G Alstad Gunnbjørn Fiskvik
Sigmund Hammerhaug Olav Vinge

 Eksempler fra boka:

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0