Vedtekter

Vedtekter for Skatval Historielag

Vedtatt på stiftelsesmøte 20. april 1976
Revidert på årsmøte 4. mars 2008
Sist endret på årsmøte 1. mars 2011

§ 1 Formål

Skatval Historielag har til formål å fremme interesse for slekts- og lokalhistorie, kulturvern, tradisjoner og samle inn og ta vare på alt som har betydning for Skatvals historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 Medlemmer

Medlemmer kan alle interesserte bli som betaler årskontingent. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

§ 3 Lagets oppgaver

For å oppfylle formålet kan laget alene eller i samarbeid med andre:

  • arrangere møter, kurs og ekskursjoner
  • registrere og ta vare på gjenstander, malerier, fotografier, film, lydopptak, stedsnavn, ord og uttrykk, muntlige tradisjoner, musikk og annet av historisk interesse
  • samle slektshistorisk materiale og gjøre det tilgjengelig lokalt
  • utgi årsskrift, medlemsblad eller andre historiske skrifter
  • holde i hevd gamle håndverks- og husflidstradisjoner
  • oppdatere lagets hjemmesider på internett.

§ 4 Styre og nemnder 

Styret

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Styret består av: leder, varaleder, kasserer, sekretær og styremedlem.
Leder velges for 1 år, styremedlemmene for 2 år.
Styret konstituerer seg selv.
Leder kaller inn til styremøter og det føres møtebok.

Nemnder

Ved behov kan styret opprette nemnder for gjennomføring av definerte oppgaver for laget. En nemnd skal bestå av minimum en leder og to medlemmer, men nemnden selv kan foreslå flere og nye medlemmer ved behov eller utskiftinger.

Nemnden rapporterer til styret i laget. Styret kan utarbeide egne retningslinjer for en nemnds arbeid. De økonomiske disposisjonene som følger av en nemnds arbeid inngår i det totale regnskapet for laget, men presenteres i eget delregnskap for godkjenning på årsmøtet.

§ 5 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av februar. Kunngjøring med 14 dagers varsel.

Sakliste:

1) Valg av møteleder og referent
2) Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
3) Godkjenne innkalling og sakliste
4) Godkjenne årsmelding
5) Godkjenne revidert regnskap og delregnskap for nemnder
6) Fastsette kontingent
7) Behandle innkomne saker.
8) Godkjenne neste års budsjett
9) Valg

a) leder for 1 år
b) 2 styremedlemmer for 2 år
c) 3 varamedlemmer for 1 år
d) Valg av to revisorer for 1 år
e) Valg av 1 medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvor den med lengst funksjonstid er på valg hvert år.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest en uke før møtet.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det, eller når flere enn 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er nevnt i innkallingen. For innkalling gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 7 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas på årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember, og være kunngjort i innkallingen til årsmøtet.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av Skatval Historielag kan skje når to (2) påfølgende ordinære årsmøter vedtar det med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer

I tilfelle laget blir oppløst, skal gjenstående midler nyttes til kulturelle tiltak i lagets distrikt.
Avviklingsmøtet bestemmer disponering av midlene og eventuelle gjenstander laget eier. Disponeringen kan skje gjennom organisasjoner og lag i bygda.

Legg igjen en kommentar