Årsmelding 2010 fra Boknemnda

Årsmelding 2010 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik, leder, Olav G Alstad, Gunnbjørn Fiskvik og Olav Vinge sekretær. Johan S Forbordsaune har vært forretningsfører for bokprosjekt i mange år, og gjennom dette utført et betydelig arbeide. Laura Saksvik og Guri Hegge har ledet rodesalget for siste Skatvalsboka.

Det var med stor glede boknemnda kunne presentere Skatval kommunes historie, en bok som ble framlagt for presse og publikum fredag den 3. desember siste år. Det kan vel sies at for boknemnda var det dobbelt gledelig at denne boka nå hadde sett dagens lys. Gjennom de nærmere 50 år som er gått siden Skatval opphørte som egen kommune, har de penger som den gang ble avsatt til dette formålet, sakte men sikkert vokst til å bli et betydelig beløp, men har også i den tiden som er gått siden laget begynte å utgi bøker, stadig vært en påminnelse for oss i nemnda om at dette arbeidet gjensto. Denne utgivelsen var derfor en milepel. Det er all grunn til å rette en stor takk til Per Magnar for at han sa seg villig til å ta på seg denne skrivingen.

Det var en gledelig stor forsamling som hadde inntatt salen foran lagets kontor denne dagen. Høydepunktet var at bokas forfatter, Per Magnar Arnstad, var til stede og orienterte om bokas innhold. Det historiske viste seg straks å bli svært godt mottatt. En del av de tilstedeværende sikret seg boka ved førte anledning, etter at den offisielle presentasjonen var over. I løpet av dagen og kvelden ble det også utlevert bokpakker til de som skulle være selgere i rodene.

Så over til det praktiske for siste år: Dette er året med flest møter i boknemnda. Siden siste årsmøte har nemnda møttes i alt 31 ganger. I tidsrommet fra 3. mars til 20. oktober ble det avholdt 26 møter som alle angikk produksjonen av kommunehistorien. I to møter på våren var Per Magnar tilstede, og arbeidet med grovmanus fra hans side ble avsluttet i løpet av mai måned. Når det ble så mange møter mot høsten, skyldtes dette tildels at et ganske stort antall bilder som tidligere var antatt brukbare, viste seg å ikke holde mål da Helge Gresseth var i gang med det videre arbeide. Ganske mange bilder måtte skiftes ut, noe som la et hardt press på Gunnbjørn Fiskvik og på Grethe Hegge som var spesielt hyrt inn til boknemnda, og som var tilstede på 21 møter. Uten det store arbeidet disse to utførte, hadde det nok ikke blitt noen ferdig bok til jul. En stor takk til dem.

Etter de nevnte møter var det et møte 27. oktober i Stj.-Nytts lokaler med Helge Gresseth, der bl.a. trykkeri ble valgt, likeledes bestemmelse av opplag. Etter den tid har det vært et par møter uten andre enn boknemnda, og ett møte på nyåret med Per Agnar Auran, og da møtte også Johan S. Forbordsaune.

Ellers må vi som vanlig takke Jan Hoås. Uten hans hjelp hadde vi nok ikke vært i stand til å få til denne boken, og slett ikke i tide. I tillegg til alt arbeidet han utfører, har han også vært til stede på 25 møter dette året. En uvurderlig person å ha med seg når man skal lage bok.

Utenom de nevnte 31 møter, var nemnda nylig innkalt til et møte med styret, men det angår fremtiden, så det blir det vel anledning til å komme tilbake til på et senere tidspunkt

For Boknemnda i Historielaget,
Olav Vinge, sekretær