Årsmelding 2011 fra Boknemnda

Årsmelding 2011 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik, leder, Gunnbjørn Fiskvik og Olav Vinge sekretær. Olav G Alstad sluttet i nemnda da bind 6 «Skatval Kommunehistorie 1902-1961» var ferdig trykt. En stor takk til Olav for hans engasjement og store lokalkunnskaper. Grethe Hegge har vært behjelpelig med scanning av bilder og dataarbeid. Johan S Forbordsaune er nemndas forretningsfører, og begge fortjener også en takk.

Etter en lengre skrivepause, var Per Agnar Auran villig til å skrive for Historielaget igjen. Han skisserte flere alternativer, men Boknemnda valgte det alternativet som gikk på tidsperioden ca år 1600 til 1900. Da ville vi hatt en komplett skatvalshistorie fram til kommunesammenslutninga. Men styret i Historielaget ville ikke ha flere bøker i den form som tidligere var utgitt og satte bom for videre skriving.

Boknemnda måtte da tenke på andre muligheter og vi landet på et prosjekt med Widerøes flybilder fra 1960-årene. Stjørdal kommune kjøpte disse bildene som vi har lånt og gjennomgått. Av 380 bilder har vi plukket ut ca 125 bilder som sammen med andre aktuelle bilder kan gi grunnlag for ei bok eller et hefte.

Viktor Ronander, Trondheim, hadde sommeropphold på Skatval i noen tiår fra 1900. Han tegnet/ malte flere gårder på Skatval. Disse unike bildene har Historielaget lånt og scannet. En får dokumentert de store forandringene som har skjedd på hundre år. Gunnbjørn har sagt seg villig til å ta nye oversiktsbilder i tillegg til de vi allerede har. Vi vil legge vekt på å skrive grundige tekster til bildene og fotomontasjene

Boknemnda har i meldingsåret hatt 16 møter, hvorav to med styret. Det er mye arbeid som må gjøres, men lykkes vi med målsettingen, mener vi at det vil bli et leseverdig produkt.

For Boknemnda
Arnt Steinvik