Årsmelding 2012

Årsmelding 2012 for Skatval historielag

Styret har bestått av:

Leder: Magnus Fiskvik
Nestleder: Leif Myhr
Sekretær: Per Røkke
Kasserer: Georg Aasen
Tur og studie: Sissel Hammer

Varamedlemmer: Grethe Hegge, Otto Indergård og Hermann Gjerde.

Varamedlemmene blir innkalt til styremøtene.

Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 37 saker utenom referatsaker. Medlemstallet i 2012 var 410 pluss 3 æresmedlemmer, ett av de største historielagene i Nord-Trøndelag.

På årsmøtet 28.02.2012 snakket gammelordfører Alf Daniel Moen om kommunesammenslåingen, 50 års minne

Økonomi

Laget har en solid og sunn økonomi. Regnskapet for 2012 er avsluttet pr 31.12. (tidligere ca. 1. februar). Boknemndas regnskap er fra og med 2012 innarbeidet i lagets regnskap. Årets driftsoverskudd er kr 73.347. Vi viser til lagets resultatregnskap og balanse for detaljer og noter.

Medlemskap

Det ble utsendt giro på medlemskontingenten til alle husstander på Skatval. Ca. 60 % av medlemmene betalte over giro eller nettbank, noe vi er godt fornøyd med, men vi håper flere vil benytte dette tilbudet inneværende år. Vi mistet noen medlemmer, flesteparten var ektefeller, noe vi beklager. Dette kan bero på en misforståelse, fordi kontingenten ble hevet til kr.100.-, den ble dermed kr.200.- for ektepar. Flere nye medlemmer er kommet til, og det er vi glade for.

Aktiviteter

Grendevandring

23. juni, Jonsok, midtsommer (Sankthans, døperen Johannes sin fødselsdag er den 24. juli!). I år var det Tiller og Forbord sin tur. Asbjørn Skjervold og Ivar Forbord ledet marsjen med historiske tilbakeblikk og gode historier. 90 år gamle Alfred Fjeldseth spilte trekkspill, det ble en svingom for de som holdt ut lengst. Trimgruppa i IL Fram serverte kaffe og kaker, og det ble også Jonsokbål og grilling. Godt oppmøte som vanlig på vandringene.

Opera

Laget har for siste gang stått for salg av kaffe og nystekte vafler under operaen Olav Engelbrektsson.

Takk til alle medlemmer som har bidratt til at vårt engasjement her har vært gjennomførbart!

Julebord

07.12. på Aglo. 43 glade, sultne medlemmer deltok. Underholdning: Karl H. Brox kåserte om «Langstein kai og folket på nedre Langstein», og vi fikk høre flott sang av søstrene Fiskvik Bye.

Halvårsmøte i Nord-Trøndelag Historielag

Skatval var vertskap for halvårsmøtet i Nord-Trøndelag historielag på Aglo videregående den 28. april. Styret var også ansvarlig for programmet: Krigsminner på Øvre Hammer, Steinvik lager, fangeleiren på Håmmårshaugen og Tirpitz. Foredrag av Asbjørn Skjervold og Hans Olav Løkken. Underholdning ved kor M som fremførte sanger med relasjons til krigen 1940-45.

Laget er godt fornøyd med gjennomføringen, godt oppmøte og rosende omtale. 70 deltakere, over det dobbelte mot det som er vanlig på halvårsmøtene.

Åpning av Rykkja kolonihage

Laget v/leder deltok på åpningen av Rykkja kolonihage den 3. juni med en liten «historisk hilsen» og ei bok til gave.

Julekalender

Laget har bidratt med bilder til IL Frams julekalender for 2013.

Veinavn

Det er levert forslag på nye veinavn i Skatval til kommunen.

Representasjon

Årbok for Stjørdalsbygdene

Laget har deltatt i utgivelsen og salg av årboka. Rannveig Nordgård har vært leder av årboknemnda i flere år, og Hermann Gjerde er redaktør for den siste boka. Begge har gjort et meget godt arbeid.

Det er solgt ca. 140 årbøker på Skatval, det er ny rekord, og det betyr at folk setter pris på boka.

Nord-Trøndelag Historielag

Laget er representert med styremedlem Johan L Fløan i Nord-Trøndelag historielags styre.
Laget var godt representert på årsmøtet i fylkeshistorielaget, utsendingene var aktive i debatten.
Vi har også solgt fylkeslagets årbok her på Skatval.

Leder og nestleder har deltatt på to ledersamlinger i historielagene i Stjørdalsdalføret. Drøfting av felles interesser og saker.

Laget er tilknyttet Landslaget for lokalhistorie.

Nytt kontor

Den store saken er nye lokaler på Framnes. Det er innbetalt kr. 100.000.- som forskudd på husleie i 15 år. Leiekontrakten dekker leie av eget kontor og boklager samt bruk av sal og kjøkken til egne arrangement. Forbehold: bruk av salen må ikke kollidere med idrettslagets egne arrangement. Strøm er også inkludert i leia, en fremtidsrettet og god avtale.

Boknemda

Leder Per Røkke, medlemmer Arnt Steinvik, Gunnbjørn Fiskvik og Olav Vinge.

Det er også i år omsatt mye bygdebøker på salg. Salget har vært godt, vi har redusert prisen betraktelig, fått redusert lageret, og fått penger i kassa.

Boknemndas oppgave har i 2012 vært å gi ut et medlemsblad. Grethe Hegge har bidratt med tilrettelegging av bladet fram til trykking. Nå er første nummer ferdig og de første eksemplarene deles ut på årsmøtet. Bladets navn har vært diskutert i boknemda og styret, og etter flere gode forslag ble navnet VÅTTÅN valgt: «bålvarden» som lyste oppe på Forbordsfjellet og på Vikåsen med viktige beskjeder til folk i bygda. Bladet skal minne oss om viktige hendelser i vår fortid, det skal være skatvalsbyggens hukommelse. Vi håper at bladet blir godt mottatt og blir å finne i de fleste hjem på Skatval. Stor takk til boknemda og alle bidragsytere til bladet.

Historielaget har fått ny epostadresse: skathist@skatval.no

Vår internettside finner du når du går inn på http://www.skatval.no

Styret retter en stor takk til medlemmene for engasjement og deltakelse på lagets arrangement.

Styret