Årsmelding 2011

Årsmelding 2011  –  Styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan (leder)
Leif Myhr (nestleder)
Olav Vinge (kasserer)
Grethe Hegge (studie- og turleder)
Per Røkke (sekretær)

Magnus Fiskvik (1. vara)
Kirsten Holan Berg (2. vara)
Otto Indergård (3. vara)

Valgkomite: Signe Myhr (leder), Jon Loar Fiskvik og Hermann Gjerde
Revisorer: Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø.
Boknemnd: Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge og Gunnbjørn Fiskvik.
Nemnd for gamle gårdsnavn og lokal uttale etter 1950: Magnus Fiskvik, Leif Myhr, Ivar Forbord, Olav Skjervold og Johannes Meland.
Medlem i årboknemnda for Stjørdalsbygdene: Rannveig Nordgård (leder), Leif Myhr (varamedlem) og Hermann Gjerde (redaktør). Ny årbok kom ut i 2011 og er nr 21 i rekken.

Historielaget hadde 15 styremøter gjennom foregående år, og varamedlemmene ble innkalt på alle møtene.

Boknemndas arbeid

Boknemnda har hatt 15 møter gjennom året, og har fått assistanse med bildescanning og skrivearbeid av Grethe Hegge. Innen bildescanning har det særlig dreid seg om bilder fra Skatval tatt av Flyselskapet Widerøe på 1960-tallet.

16. juni: Samarbeidsavtale med Idrettslaget Fram

Historielaget og Idrettslaget Fram ble enige om en avtale der Historielaget «tilfører idrettslaget Fram 100.000 kr i økonomisk støtte til bygging av klubbhus på Framnes Idrettspark. Som motytelse får Historielaget fri husleie i 15 år fra ferdigstilling av klubbhuset. I denne avtalen ligger det at Historielaget disponerer et eget kontor, samt fri utnyttelse av huset der det ikke kommer i konflikt med Idrettslaget Frams egne arrangement. I tillegg stilles det lagerlokaliteter til disposisjon i kjelleren.» Avtalen ble underskrevet på et ekstraordinært årsmøte den 16. juni 2011.

18. juni: Bygdedag på Skatval

Historielaget deltok med egen bod med salg av bøker som laget har utgitt. Oppmøtet var bra.

25. juni: Historisk vanding på Mæresgårdene

Magnus Fiskvik viste rundt på «Merasgården». Oppmøtet var ved gamle Moen skole, og turen gikk rundt i de nåværende byggefeltene på Mæresmoen, hvor de tre Merasgårdene en gang lå. Turen endte hos Åse Fiskvik på Ørhaugen, hvor det ble servert kaffe og kaker. I alt møtte det om lag 100 personer, og Stjørdalens Blad var representert ved journalist Einar Hugnes. Det ble tatt en stor mengde bilder.

10.-19. august: Operaen «Olav Engelbrektsson»

I år gikk det seks forestillinger fra 10. til 19. august, medregnet generalprøven. Bondelaget var også i år sammen med Historielaget. Historielaget kjørte ned bodene og transporterte dem tilbake til Magne Saksvik. Bondelaget satte opp og tok ned etter forestillingene. Salget av kaffe, vafler og brus gikk godt. Overskuddet ble 7.412 kr pr lag. Guri Hegge og Astrid Hammer ordnet med innkjøp av varene, og ordnet med vaffelrøre til hver forestilling. Åse Saksvik, Turid Saksvik, Asbjørn Saksvik, Berit Håland Forbord og Ivar Forbord sto for demonstrasjon av gamle håndverk, mens Martin Sve og Olav Hegge drev med tjærebrenning. I alt hjalp om lag 40 personer til med ulike oppgaver, og alle forespurte møtte opp som avtalt.

6. desember: Julebord

Også denne gangen var 40 personer samlet til julebord den 6. desember ved Aglo videregående skole. Det ble servert tradisjonell julemat, gløgg, dessert og kaffe. Maten kom fra Hegramo kafé, og ble servert av Guri Hegge, Kirsten Myhr og Kirsten Holan Berg. Det ble sang ved mannskoret KorM, deretter skrøner og historier ved Jorun Lundemo fra Selbu. Til sist sang Magnus Fiskvik «O helga natt». Tor Giæver Pedersen var kveldens toastmaster.

16. januar 2012: Historiekveld om «Tirpitz»

I anledning at det har gått 70 år siden det tyske slagskipet «Tirpitz» lå Åsenfjorden, hadde Historielaget en tilstelning ved Kjerkstuggu på Skatval. Kåsør var Hans Olav Løkken, og det var 170 personer til stede fra begge trøndelagsfylkene. Det ble servert kaffe og kaker. Einar Hugnes fra Stjørdalens Blad refererte og fotograferte fra møtet. Det ble tatt 100 kr i inngangspenger.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder. Det er 477 medlemmer og 3 æresmedlemmer, en oppgang på 38 fra forrige år. Betalinga har i hovedsak skjedd kontant over rodene, lite på nettbank og brevgiro.

Annet

Historielaget har solgt bøker for 80 000 kr i foregående år

Historielaget takker firmaet Øyen og Indergaard ved Otto Indergaard for sponsing av reklame, materiell og info til de ca 1000 husstandene i Skatval angående kontingent.

På årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag møtte følgende fra Skatval: Magnus Fiskvik og Hermann Gjerde.

Historielagets nettsider har vært mye brukt det foregående året, og vi takker Grethe Hegge for arbeidet hennes. Hun har også tatt mange bilder og lagt de inn for oss.

Styret vil også takke nemndene og alle andre for godt arbeide og godt oppmøte på de forskjellige arrangementene og møtene. Tusen takk skal dere ha!

Styret v/leder Johan L. Fløan