Årsmelding 2007

Årsmelding 2007 fra styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av

Johan L Fløan (leder)
Tor Gjæver Pedersen (nestleder)
Olav Vinge (kasserer)
Leif Myhr (studie- og turleder)
Gunnbjørn Fiskvik (sekretær)

Per Røkke (1. vara)
Laura Saksvik (2. vara)
Ole Stene (3. vara)

Valgkomite: Ivar Bakken, Rose Vinge og Knut Røkke
Revisorer: Bjarne Kvål, Jostein Myhr, Bjørn Johan Nytrø som vara.

Boknemnd: Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge, Olav G Alstad, Sigmund Hammerhaug, Gunnbjørn Fiskvik og Johan L Fløan.

Boknemnd for konfirmantprosjektet: Rannveig Nordgård (leder), Marit Sandvik, Laura Saksvik, Malmfrid Skjervold og Solveig Berget.

Gruppe for merking av gamle kirkesteder i Skatval: Ola Hammer (leder) (†), Hans Skjervold, Per Røkke, Rose Vinge og Johan Petter Rønningen. Det er avholdt tre møter. Følgende kirkesteder vil bli merket: Auran, Fløan, Hegge, Forbord, Kalldalen og Gamle Skatval kirke. Det er satt opp kostnadsoverslag på kr 66.000; kommunen har gitt tilsagn om dekning av 50% av overslaget. Arbeidet er godt i gang. Per Røkke er valgt som leder for nemnda.

Medlem i Årboknemnda i Stjørdalsbygdene: Rannveig Nordgård. Representerer Skatval. Ny årbok kom ut i 2007, og er nr 16 i rekken (XVI).

Komité for gjennomgang av lagets vedtekter: Aasta Arnstad (leder), Ivar Forbord og Herman Gjerde. De har kommet fam med forslag til nye vedtekter, som legges fram på årsmøtet.

Laget har hatt 8 styremøter gjennom foregående år, og vara Per Røkke har møtt ved alle møtene, og de øvrige varamedlemmene har møtt etter behov. Til sammen har styret behandlet omkring 40 saker.

Boknemndas arbeide

Boknemnda har i 2007 jobbet med bind 5 i bokserien Skatval – vår historiske arv; Et maktsentrum i Trøndelag, skrevet av Per Agnar Auran. Boken ble presentert på Skatval skole, lørdag 15. desember, med både skribent og boknemnd til stede. Det ble trykt 1000 eksemplarer av boken ved et trykkeri i Latvia, hvorav ca 300 er solgt. Det arbeides også med Skatvals kommunehistorie, og der står Per Magnar Arnstad for skrivingen. Boknemndas arbeide kan dokumenteres i nemndas arbeidsrapport.

Det har også vært nedsatt en egen nemnd som har gitt seg i kast med innsamling av gamle konfirmantbilder for bruk i en bok som skal utgis, kalt Boknemnd for konfirmantprosjekt.

2. juni: Bygdedag

Historielaget hadde egen stand. Den var godt besøkt av både skatvalsbygger og andre. Vi solgte 12 Skatvalsbøker, og flere årbøker. Dagens høydepunkt var likevel den store bunadsparaden, hvor 70 bunadskledde deltagere viste frem bunader fra hele Norge.

9.-18. august: Operaen «Olav Engelbrektsson»

Også i 2007 var Skatval Bondelag og Historielaget sammen om matsalg i «Årestua», og i år var det seks operaforestillinger. Følgende viste gamle håndverk: Torbjørn Aasvang, Berit Håland Forbord, Ivar Forbord, Margit Hogstad, Aase Saksvik og Asbjørn Saksvik. Til sammen var det ca 40 personer som var delaktige i dugnaden; salget må sies å ha gått bra, og etterlot seg et pent overskudd på 7.810 kr pr lag.

17. november: Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag

Årsmøtet ble avholdt i Kirkestallen ved Værnes. Skatval Historielag var representert ved Magnus Fiskvik, Ivar Bakken, Gunnvor Flønes og Per Røkke.

29. november: Dialektkveld

I slutten av november arrangerte Skatval Historielag sammen med Skatval Menighetsråd og Stjørdalens Blad, en «dialektkveld» i Kirkestua. Kveldens «dialektpanel» (Solveig Berget, Magnar Rønning, Ansgar Åsvang, Svein Stamnes og Guri Husbyn) kunne bryne publikum på gamle gjenstander, hvilke man ofte har glemt det lokale navnet på. Konferansier var Arnulf Gresseth, med hjelp av Aud og Ivar Bakken. Randi og Asbjørn Røsseg, Kirsten og Leif Myhr stod for serveringen. Sang og musikk ved koret «Artig læll» (sammensatt kor fra Stjørdalen og omegn) sammen med Magnar Sandaune på trekkspill. 100 personer hadde møtt frem til en festlig aften. Stor stemning.

4. desember: Julebord

Spisesalen og salongen var vakkert pyntet til det årlige julebordet på Aglo vgs. Gjestene fikk servert gløgg, «juletallerken» og riskrem, levert av Hegramo Kafé. Tor Gjæver Pedersen gav oss også i år et levende bilde av sin oppvekst i Berlevåg i etterkrigstiden. Senere holdt Olav Bakken et foredrag om Stjørdals bysbarn, Ole Vig, som døde for 150 år siden. Videre ble det sunget julesanger (for ikke å glemme «Alle lande», en sang skrevet av Ole Vig), og gjestene hygget seg med kaffe og kaker. De som hjalp til var Guri Hegge og Solfrid Fløan, samt Styret.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder. Det er 397 medlemmer + 3 æresmedlemmer. En økning på 11 fra forrige år. Omkring 40% betalte via nettbank, og omlag 20% via brevgiro; de resterende kontant eller ved bruk av rodene.

Bytting av bygdebøker mellom historielagene og kommunene i Trøndelag fortsetter. Vi har ca 100 bøker, som medlemmene kan få låne når vi får litt mer orden på sakene.

Annet

Leder representerte historielagene i Stjørdal kommune i styret for Stjørdal museum. Han er vara til styret i Nord-Trøndelag historielag. Grethe Hegge har hjulpet laget med å oppdatere nettsidene våre, og omkring 1200 var inne på dem gjennom det foregående året. Kontoret er betjent hver onsdag fra kl 10 til 12 av Olav Vinge og vi retter en takk til han som har tatt på seg denne oppgaven.

Styret vil takke Boknemnda og andre for godt utført arbeide i året som er gått, også alle andre og for godt oppmøte på de forskjellige arrangement.

Styret