Årsmelding 2006 fra Boknemnda

Årsmelding 2006 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Olav G Alstad, Johan L. Fløan, Sigmund Hammerhaug og Olav Vinge som sekretær. Leder for Billednemnda, Gunnbjørn Fiskvik, kom fra juli 2006 inn som fast medlem av Boknemnda. Johan S Forbordsaune er forretningsfører for bokprosjektet.

Det siste året ble det ingen bokutgivelse, men arbeidet med stoff til nye bøker har gått jevnt famover, noe forholdsvis mange møter er et bevis på. Per Agnar Auran skriver videre på sin eldre historie, og han mener å ha en bok ferdig til høsten, noe som også bekreftes av Jan Hoås, som fremdeles er den som videre bearbeider stoffet. Per Magnar Arnstad arbeider med kommune-historien, og heller ikke han har så langt igjen til ferdig bok, men ser gjerne at han får litt mere tid på seg. Dette er status på de arbeider som allerede var i gang ved forrige årsmøte. Ellers er den lokale jernbanehistorien planlagt å komme i samme bind som kommunehistorien, dette fordi disse to har sin start på omtrent samme tid.

Boknemnda – eller deler av den – har totalt hatt 14 møter siden siste årsmøte. Per Agnar Auran har vært tilstede på 9 møter. Representanter for Jordbruksnemnda har vært tilstede på 2 møter. Per Magnar Arnstad og Paul Almåsvold har vært med på hvert sitt møte.

To møter har vært sammen med nemnda for innsamling av konfirmantbilder. Dette er et nytt prosjekt, påvirket av en meget tiltalende bok utgitt av Byneset Historielag, hvor de har klart å samle inn gruppebilder av konfirmanter fra de siste 90 år. Ut fra dette ble boknemnda fristet til å forsøke seg på det samme også her. Til å samle inn stoff til denne boka er det nedsatt en nemnd som består av fem damer, nemlig leder Rannveig Nordgård, Malmfrid Skjervold, Laura Saksvik, Solveig Berget og Marit Sandvik. I likhet med på Byneset vil det også her bli samlet inn og tatt med i boka navn på konfirmanter fra før den tid det ble vanlig å ta gruppebilde av konfirmant-flokken. Dersom noen har bilder fra særlig eldre tid, og ellers mulige lister over konfirmanter også fra eldre tid, er det bare å melde fra til lagets kontor. I samme forbindelse tillater vi oss å minne om at vi fremdeles er interessert i å låne også andre forholdsvis gamle bilder for scanning.

Til slutt vil Boknemnda få lov til, uten spesielt å nevne navn, å takke de som gjennom året har bidratt til det arbeide som er gjort. Håper på velvilje og hjelp også i årene som kommer. Det er historielaget og vi avhengig av. Takk!

Vil også minne om at lagets kontor normalt er betjent hver onsdag mellom klokken 10 og 12. Selv om det enkelte onsdager kolliderer med møte i Boknemnda, vil vi strekke oss langt for å bistå besøkende.

For Boknemnda,  Olav Vinge, sekretær