Årsmelding 2005 fra Boknemnda

Årsmelding 2005 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Olav G Alstad, Johan L. Fløan, Sigmund Hammerhaug og Olav Vinge.

Gunnbjørn Fiskvik er leder for Billednemnda og Johan S Forbordsaune er forretningsfører.

Det er avviklet 19 møter siden forrige årsmøte, hvorav 1 møte med Jordbruksnemnda. Arbeidet har vært konsentrert om utgivelsen av det første bindet av den generelle Skatvalshistoria, benevnt som bind IV. Det har blitt mange møter med de seks skriverne og Jan Hoås som har ansvaret for den grafiske delen.

Etter en anbudsrunde fikk Wennbergs Trykkeri A/S oppdraget med å trykke boka. Et trykkeri i Riga kunne ha gjort jobben for 20.000 kroner billigere, men vi valgte Wennberg som også hadde oppdraget med Gårds og slektshistoria. Opplaget vart satt til 1000 eksemplarer og utsalgsprisen til kr 450 pr bok.

Lørdag 12. november kunne vi innkalle til presentasjon av bind IV i Skatval skole. Samtlige skrivere møtte opp og fortalte om sitt arbeid med manuset. Lokalpressen og bygdafolket møtte også tallrikt fram til begivenheten.

Noen dager seinere hadde salgsleder Guri Hegge innkalt bokselgerne til vårt kontor for utdeling av bøker. Salget har gått bra, ca halve opplaget er solgt. Tilbakemeldingene er positive og fin omtale i loalpressen har vært til stor støtte. Det økonomiske resultatet er bedre enn forventet. Det vises til eget regnskap. Guri og selgerne har gjort en god innsats, og takkes hermed!

Arbeidet går videre med Skatvalshistoria i tidsperioden år 1000 – 1700. Per Agnar Auran har levert storparten av manuset til bind V, men det gjenstår en del skriving og billedstoff. Det arbeides parallelt med jord- og skogbrukshistoria og Skatval kommunehistorie. Sistnevnte tema er det Per Magnar Arnstad som har ansvaret for. Boknemnda har hatt et par møter med han om opplegget.

Vi har tidligere etterlyst gamle bilder og en del er innlevert til vårt kontor. Men vi ønsker flere. De vil bli scannet og levert tilbake. Dette arbeidet er det Jon Loar Fiskvik som har gjort, men han er p.t. bortreist. Asbjørn Røsæg har nå tatt over dette arbeidet. Jon Loar takkes for godt utført arbeid.

En takk også til Skatvalsbyggene for interesse og støtte til prosjektet.

24.02.06 Boknemnda v/A.S.