Årsmelding 2004 fra Boknemnda

Årsmelding 2004 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Olav G Alstad, Johan L Fløan, Sigmund Hammerhaug og Olav Vinge.

Gunnbjørn Fiskvik er leder for Billednemnda og Johan S Forbordsaune er forretningsfører.

Det er avviklet 26 møter siden forrige årsmøte. Billednemnda har hatt 2 møter. Arbeidet har vært hovedsakelig med bind IV, som blir det første bindet i den generelle Skatvalshistoria. Det har blitt mange samtaler med skriverne, råmanus er blitt lest og drøftet. Samtlige skrivere har levert manus og bilder, og Jan Hoås er i gang med det grafiske arbeidet før trykking. Vi tar sikte på å utgi boka til høsten.

Kort fortalt skal bind IV omhandle levevilkårene på Skatval m.h.t. geologi, klima og vegetasjon. Videre blir dyrelivet på land og i vatn beskrevet. Historia om de første skatvalsbyggene fram til ca år 1000 blir fortalt. Gårdsnavn og dialekt blir behandlet og til sist et kapittel om runer og bumerker.

Det er også levert stoff om Skatvalshistoria fram til ca år 1700 som kommer i et seinere bind. Vi har vært heldige som har dyktige personer i nærmiljøet som har sagt seg villige til å stille opp for prosjektet.

Skriverne er Per Agnar Auran, Tor Bjørgen, Arnold Dalen, Arne Moksnes, John Kristian Skei og Torbjørn Åsvang. Hjertelig takk!

Samtidig er det satt i gang arbeid med jord- og skogbrukshistoria i Skatval. Per Røkke har vært på Statsarkivet og fått tak i kopier av Jordstyreprotokollene for Skatval og Stjørdal. Et eget utvalg skal gjennomgå kopiene og samle stoff om de forskjellige virksomhetene som er knyttet til næringen.

Historia om Skatval kommune 1902 – 63 er også under arbeid. Per Magnar Arnstad har tatt på seg den jobben.

Til slutt en takk til de som har levert bilder, men her er det et stort potensiale. Vi oppfordrer skatvalsbyggene til å gå gjennom skuffer og skap på billedjakt. Lever bildene med opplysninger til vårt kontor, og de vil bli returnert etter scanning.

19.02.05. Boknemnda v/A.S.