Årsmelding 2008

Årsmelding 2008 fra Styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan (leder)
Leif Myhr (nestleder)
Olav Vinge (kasserer)
Grethe Hegge (studie- og turleder)
Gunnbjørn Fiskvik (sekretær)

Per Røkke (1. vara)
Laura Saksvik (2. vara)
Ole Stene (3. vara)

Valgkomite: Rose Vinge, Knut Røkke og Guri Hegge
Revisorer: Bjarne Kvål og Jostein Myhr, med Bjørn Johan Nytrø som vara.

Boknemnd: Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge, Olav G. Alstad, Sigmund Hammerhaug og Gunnbjørn Fiskvik.

Boknemnd for konfirmantprosjektet: Rannveig Nordgård (leder), Marit Sandvik, Laura Saksvik, Malmfrid Skjervold og Solveig Berget.

Gruppe for merking av gamle kirkesteder i Skatval: Per Røkke (leder), Rose Vinge og Hans Skjervold . Arbeidet går sin gang, og J.P. Rønningen har skrevet om Gamle Skatval kirke, og Kalldalen seterkirke (kapell), mens Per Agnar Auran har skrevet om Auran kirke. Fløan, Forbord og Hegge kirker er beskrevet av Per Røkke.

Medlem i Årboknemnda i Stjørdalsbygdene: Rannveig Nordgård fra Skatval, med Leif Myhr som vara. Ny årbok kom ut i 2008, og er nr. 17 i rekken (XVII)

Utvalg for bevaring av verneverdige gravminner ved Skatval kirkegård, med følgende medlemmer: Leif Myhr, Asbjørn Skjervold og Johan L. Fløan. Forslag på fredning: 38 jernkors, 8 jernplater, 8 steinplater og 9 marmorplater, samt 12 andre gravsteder.

Historielaget hadde 10 styremøter gjennom foregående år, og varamedlemmene ble innkalt. Til sammen har styret behandlet omkring 40 saker.

Boknemndas arbeid

Boknemnda har i år arbeidet med Skatval kommunes historie, som Per Magnar Arnstad har skrevet. Han har kommet frem til 1930, altså om lag halvveis i perioden Skatval var egen kommune. Konfirmantboka var på plass 5. November, og presentasjon var den 12. November. Det var godt oppmøte, med ca. 35 personer. Opplag på 1800, derav ble 400 solgt i begynnelsen av januar. Boknemnda har hatt 15 møter, derav 11 med konfirmantnemnda. Boknemnda har hatt godt samarbeid med Jan Hoås. Johan S. Forbordsaune har vært forretningsfører for bokprosjektet. Guri Hegge har vært leder for rodesalget i bygda.

24. mai: Tur til bergkunstmuseet

Ved vår tur til Bergkunstmuseet i Hegra, hadde vi et oppmøte på 23 personer. Per Steinar Brevik var omviser, og vi fikk sett hva våre forfedre ville fortelle oss om sitt dagligliv gjennom helleristninger fra bronsealderen. Deretter var det kaffe og kaker i bronsealderhuset på stedet.

22. juni: Tur til Heggesberget

Vi var arrangør av opplegget sammen med IL Fram. Oppmøtet var ved Friskgården, og de deltakende ble ønsket velkommen av Grethe Hegge. Torbjørn Aasvang fortalte om de første skatvalsbyggene, som bodde i berghuler for 10 000 år siden. Det er funnet boplasser her, og rester som er tatt vare på. Vi gikk den gamle Tillerstien opp til Tiller, hvor Asbjørn Skjervold tok imot oss. Han fortalte fra krigens dager, gjennom sin fars notater. Vi gikk videre opp til Heggesberget, der IL Fram serverte kaffe og kaker. Torbjørn Aasvang viste oss gravhauger. Vi var omtrent 80 personer, derav mange yngre barnefamilier. Kort oppsummert var dette en kjempefin søndagstur.

7.­–16. august: Operaen ”Olav Engelbrektsson”

Også i 2008 var Skatval Bondelag og Historielaget sammen om matsalg i «Årestua», og i år var det seks operaforestillinger. Følgende viste gamle håndverk: Torbjørn Aasvang, Berit Håland Forbord, Ivar Forbord, Margit Hogstad, Aase Saksvik og Asbjørn Saksvik. Til sammen var det ca. 40 personer som var delaktige i dugnaden; salget må sies å ha gått bra, og etterlot seg et pent overskudd.på kr7543 pr lag.

13. september: Tur til Trondheim

Vi reiste med toget til Trondheim, 19 lydhøre personer fra Skatval. Terje Brattberg, byantikvar i Trondhem tok i mot oss sammen med hunden ”Sofus”. Vi hadde en omtur i det gamle Trondheim, med historier og utredninger underveis,

4. oktober: Mellomriksvegen 50 år

Feiringen var et samarbeid mellom historielagene i Stjørdalsbygdene, Foreningen Norden, Stjørdal og Meråker kommuner, samt Statens vegvesen. Ingeniør Harald Storflor i Vegvesenet tok kontakt med Kristen Myhr angående en stor minnestein som skulle settes opp i Teveldalen. Flere steiner ble sett på, men valget falt på en svensk granittstein som hadde kommet med isen fra sine hjemlige trakter til Fløan kai for ca. 10 000 år siden. Denne steinen veide ca. 1,5 tonn. Avduket den 4. oktober, og mye folk hadde møtt opp.

11. november: Omvisning i Værnes kirke

Tidligere prost Knut Skogrand viste oss rundt på både inn- og utsiden av den ærverdige bygningen. Det var særlig fokus på symbolikk, som finnes der i store mengder for et trent øye som Skogrands. Vi drakk kaffe iden gamle presteboligen. 23 deltok.

Julebord

Som tradisjonen tilsier, avholdt vi julebordet vårt ved Aglo vgs, 2. desember. Det ble servert ribbe, medisterkake og pølse fra Hegramo kafé. Tor Gjæver Pedersen underholdt med et fornøyelig dikt om et ”friere”, en liten fortelling”, på ekte finnmarking, og med dertil hørende ord og uttrykk. Det ble deretter servert dessert. Jon Loar Fiskvik takket for maten, og kommenterte den nye konfirmantboka. Olav Bakken holdt videre et kåseri om Norplasta og Microplasta, samt de andre bedriftene som han har vært involvert i, med alt som hører til i et flere tiår langt industrieventyr i Stjørdal. Kvelden ble avsluttet med kaffe og bløtkake, og med julesanger til akkompagnement av Johan Petter Rønningen.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder. Det er 393 medlemmer + 3 æresmedlemmer. En nedgang på 4 fra forrige år. Betalinga over Nettbank har gått noe ned og, resten betalte over brevgiro, kontant eller ved bruk av rodene

Annet

Øl og ornamentikk
Registrering av ølbryggerutstyr i tre. Sted: Skatval Skole Tid: 1.mars Mars 17 gjenstander ble registrert Bygdekvinnelaget var vår samarbeidspartner.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag
Avviklet ved Øynaparken på Inderøy, 29. november, med 5 utsendinger fra Skatval; Aasta Arnstad, Ivar Bakken, Magnus Fiskvik, Gunnvor Flønes og Herman Gjerde.

Friluftsgudstjeneste
På Steinvikholmen, 2.pinsedag. Historielaget bidro med grilling.

Kvislabakken skole på Saltøy, 13. juni
7. trinn ved Kvislabakken skole hadde leirskole på Saltøy, og Johan L. Fløan og Erik Fløan fortalte om Saltøy, Steinvikholmen og slagskipet ”Tirpitz”, og viste frem relevante bilder.

Innkjøp av prosjektør
Det ble foretatt et innkjøp av en prosjektør, ”kanon”, som brukes til å vise bilder og film på lerret eller vegg fra en datamaskin. Dette utstyret brukes no sammen med Skatval Bygdeutvikling hver onsdag her på Skatval Handelslag sitt lokale.

Øvrig

Leder er styremedlem til Nord-Trøndelag Historielag. Historielagets nettsider mye brukt det foregående året, og vi takker Grethe Hegge for arbeidet hennes med nettsidene og alle bildene hun har tatt.

Kontoret er betjent hver onsdag fra kl. 10 til 12 av Olav Vinge, og vi retter også en stor takk til ham.

Styret vil også takke Boknemnda og konfirmantnemnda og andre for godt utført arbeid i året som er gått, og for godt oppmøte på de forskjellige arrangementene.

Styret v/ Johan L. Fløan