Årsmelding 2009 fra Boknemnda

Årsmelding 2009 fra boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Sigmund Hammerhaug, Olav G Alstad, Gunnbjørn Fiskvik og Olav Vinge (sekretær). Johan S Forbordsaune er forretningsfører.

Denne sammensetningen av nemnda har nå vært den aktuelle i en del år, og den har i alle fall etter egen mening fungert meget bra. Det gode samarbeidet har gjort det til en fornøyelse å delta i nemndas møter og annet arbeid. Det var med stor sorg og dyp beklagelse vi mottok meldingen om Sigmunds plutselige død her på nyåret. Han var et viktig medlem av nemnda, og hadde alltid en positiv innstilling til arbeidet. Ved nemndas møte sist på januar var det en dypfølt minnemarkering.

Ved denne drastiske endringen i Boknemnda kan det være på sin plass med en kort historikk om selve nemnda. Fra oppstart i 1999 med innsamling av stoff og slikt arbeid var det nemlig en utvidet nemnd bestående av 15 rodesjefer samt Arnt Steinvik som leder og i tillegg undertegnede. Ut fra denne nemnda ble det valgt et arbeidsutvalg bestående av Arnt som leder, Olav G Alstad (rodesjef) og undertegnede. Da jeg overtok som skriver av slektsbøkene i 2000, ba jeg meg fritatt som medlem i dette arbeidsutvalget. Det var ingen motforestillinger da Sigmund som den andre av rodesjefene ble foreslått og innvalgt i utvalget. Dette besto uendret fram til arbeidet med slektsbøkene var fullført.

Etter den tid ble arbeid med en fortsettelse i form av utgivelse av historiske bøker diskutert i Boknemnda, og senere vedtatt i styret, som da ba nemnda om å fortsette. Nemnda besto da av fire medlemmer ettersom undertegnede var gått tilbake dit. Senere ble leder i fotonemnda, Gunnbjørn Fiskvik, med som fast medlem. Lagets leder, Johan L Fløan, var også medlem en tid, men han trakk seg senere. Olav G Alstad var sekretær i nemnda til 2004, etter den tid har undertegnede fungert.

Så over til det som denne årsmeldingen skal handle om, nemlig det siste året: Dette har vel vært det året med minst aktivitet. Siden siste årsmøte har det blitt holdt fem møter, av disse var tre angående den kommende kommunehistorien. På ett av disse var Per Magnar Arnstad tilstede, og de to øvrige gjaldt behandling av hans tilsendte manus. På alle disse tre møter var Jan Hoås tilstede. Ellers var ett møte med jordbruksnemnda, med tanke på å få dette arbeidet i gang igjen. Det siste møtet ble holdt nå i januar, med Per Agnar Auran tilstede, dette med forhåpninger om at han muligens kan ta på seg å skrive den videre historien etter 1600-tallet. Vi har visse forhåpninger.

Når det gjelder den nevnte kommunehistorien kan opplyses at Per Magnar regner med å ha manus ferdig fra sin side ganske tidlig på sommeren, og da skulle det vel være store forhåpninger om en ferdig bok i løpet av året. I tillegg til det ene møtet han har vært til stedet på her, må nevnes at han ellers har hatt flere turer til Trøndelag og Statsarkivet.

Oppgave fra Johan Søren viser at bortsett fra konfirmantboka, som hadde en forholdsvis kort salgsperiode før avslutningen av forrige regnskapsår, og derfor fikk et bra salg utover vinteren, har de øvrige bøker nå stabilisert seg på et forholdsvis lavt nivå hva salg angår.

Uten å nevne noen spesielt, vil vi rette en generell takk til alle som har bidratt med en innsats i året.

For Boknemnda, Olav Vinge, sekretær