Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag 2013

Årsmøtet ble avholdt lørdag 23. november 2013 i Auditoriet, Meråker videregående skole, Meråker, med Meråker historielag som teknisk arrangør.

Før årsmøteforhandlingene starta, orienterte Alf Olsen om Meråker og Meråker historielag og Johan Solheim hadde ei kort orientering om situasjonen i  LLH og det tilstundende, ekstraordinære, årsmøtet der.

Årsmøtet

Sak 1  –  Innkalling og sakliste vart einstemt vedteke.

Sak 2  –  Til møteleiar vart leder Johan Solheim valt og som skrivar vart Knut Krogstad valt. Begge val var einstemt vedteke.

Sak 3  –  Årsmeldinga vart lest/referert av møteleder, som og svara på spørsmål som kom opp omkring Jämt-Trøndersk historietreff så langt det var mulig.  Årsmeldinga vart einstemt vedteke.

Sak 4  –  Regnskapet, både for årboka og balanseregnskapet, vart framlagt og kommentert av kasserer Kjell Erik Petterson. Revisorrapport var ikke tilgjengelig på møtet, men ble utsendt pr e-post i ettertid av møtet. De sedvanlige spørsmåla omkring kostnader vart reist: Kan regnskapsføring og boktrykking og bokdistribusjon gjerast billigare? Hensikten med årbokutgivelsen vart og diskutert, og for  Nord-Trøndelag Historielag er det primære historieformidling, ikke inntekt (som i lokallaga?), men heller ikke utgifter som tærer på kapitalen. Årsmøtet godkjente regnskapet under forutsetning om at, som nevnt ovenfor, korrekt datert revisorrapport framlegges. (Korrekt revisorrapport ble ettersendt laga to dager etter årsmøtet)

Sak 5  –  Budsjett.  Også dette vart lagt fram av kasserer. Årsmøtet tok budsjettet til orientering – enstemmig.

Sak 6  –  Arbeidsplan vart framlagt av leder  og enstemmig tatt til orientering.

Sak 7  –  Årspenger. Styrets forslag om ingen endring vant einstemmig tilslutning frå årsmøtet.

Sak 8  –  Valg Alf Olsen, leiar i valnemda , la fram nemndas forslag:

Leder for 1år : Johan Solheim, gjenvalg
Nestleder Johan L Fløan, fortsetter (ikke på valg)
Kasserer for 2år: Kjell Erik Petterson, gjenvalg
Styremedlem for 2år: Liv Kjønstad, ny, velges
Styremedlem Ronald Inndal, fortsetter (ikke på valg)

Varamedlemmer: For 1år:
Knut Krogstad, gjenvalg
Johannes Vongraven, gjenvalg
Inger Johanne. Grønnesby, velges

Revisor: Gjenvalg på Olav Vorum

Valgkomite:
Åshild Bjørgum Øvre, går ut
Alf Olsen, gjenvalg
Eli Kristin Rognan, gjenvalg
Arnhild Haugbotn, ny, velges

Årsmøtet godkjente einstemmig valnemdas innstilling.

Avslutning av årsmøteforandlingene.

Gjenvalgt leder takket for tilliten og for oppmøtet og for gode innspill under handsaminga av særleg sak 4 og sak 5.

Etter at årsmøtesakene var unnagjorte var det kaffepause.
Det videre programmet bød på:
– ei omvisning i undervisningslokalene til Meråker videregående skole, ved  Øyvind Slungård. Særlig testlaboratoriet var interessant. Her kan også nevnes at mens vi var der kom Frode Estil innom og bidro med fakta omkring historikk og skolens betydning.
– Presentasjon av lagets årbok v/ Kjell Erik Petterson.
– Et meget interessant foredrag om koppersmelting på 1200-tallet-i Meråker- v/Per Steinar Brevik.
– Så ble det middag: Oksesteik og karamellpudding.
– Det hele ble avrundet med boksalg og/eller bokbytte.

Til slutt må det sies: Meråker historielag skal ha all mulig ros for et innholdsrikt, interessant og ikke minst trivelig arrangement!