Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag, 24. november 2012 på Stiklestad

Leder, Johan Solheim, åpnet møtet og gav etter innledningen ordet til Kjetil Dillan som presenterte Verdal historielag og biter av kommunens rike historie.

Deretter ble selve forhandlingene åpnet:

Sak 1  –  Innkalling

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Som møteleder ble valgt sittende leder, Johan Solheim. Som referent, Knut Krogstad.

Sak 2  –  Årsmelding for 2012

Møteleder refererte årsmeldinga.
Momenter fra spørsmåls-/diskusjon til denne:
·         J. Solheim (Møteleder): Kontingent fra lokallaga bør gi flere tilbud enn årboka?  Seminar/kurs?

Henstilling til lokallaga: Ta med utspillet heim, tenk over mulighetene og kom med bestillinger. I tillegg også en henstilling til lokallaga om å inngi forslag til tema for Jämt-/Trøndersk historiedager i 2014

·         A. Olsen (Meråker hist. Lag): Landslagsrepresentanter kun fra paraplyorganisasjonene. Ønsker innspill fra de lokale laga når det gjelder NT-hist. lag  sin representant til landsmøtet.

Årsmeldinga enstemmig godkjent.

Sak 3  –  Regnskap

Driftsregnskap for 2012 ble framlagt av kasserer Kjell Erik Petterson. Tre-delt regnskap ført av  J. Taraldsens Regnskapskontor AS, et for historielaget, et for årboka og et samlet regnskap. Laget har 259576 kr i bank samt utestående fordringer på om lag 60000 kr.
Regnskapet revidert og anbefalt godkjent av revisor O. Vorum.

Til saken ble spørsmålet om billigere regnskapsføring tatt opp også i år. Henstilling til det nye styret om å ta tak i nettopp disse utgiftene. Fra årsmøtet kom også en henstilling til lokallaga om å selge årboka.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4  –  Budsjett

Budsjettet for 2013 ble framlagt av kasserer.
Dette ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Henstillinger fra årsmøtet:

  • Årboka: trykking, forretningsfører, distribueringspakken bli billigere.
  • Forretningsfører: Innhente anbud for alle lokallag og fylkeslag samla.
  • Vurdere opplaget.
  • Lagringskostnad senkes/elimineres ved å destruere bøker.

Inntekt fra salg av eldre bøker ble også nevnt. Oversikt over årganger og tema finnes på heimesida til NT historielag.

Sak 5  –  Arbeidsplan

  • Årbok og Vårmøte  med tema/befaring  opprettholdes 2013
  • Kursvirksomhet/Formidling av kulturhistorisk stoff: Samarbeid er opprettet/bør opprettes mellom NT hist. lag og følgende: Namdal historielag, Landslaget for historie, lokallaga og Sør-Trøndelag  hist. lag. Informasjon om lokale kurs til fylkeslaget:  Bruk heimesida – kurskalender.
  • Planlegging av Trøndsk-Jämtske historiedager i 2014.

Innspill om betydningen av 1814 regionalt mottas.

Sak 6  –  Årspenger

Styrets forslag om ingen endring ble enstemmig vedtatt.

 Sak 7  –  Valg

 Valgkomiteens forslag ble enstemmig foreslått med følgende endring:

  • for styret: 1. vararepresentant, Knut Krogstad rykker opp til styret som sekretær, ny vararepresentant: Arnhild Haugbotn, Levanger.
  • For valgkomiteen: Gunnar Kyllo går ut

 

Årboka 2012 ble presentert av redaktøren Åke Jünge.  Litt historikk også her: den første årboka(1921) hadde 21 sider – et enkelt hefte i svart-hvitt, mens årets årbok er på hele 250 sider og med fargetrykk.

Noen artikler ble nærmere presentert fra årets bok og det ble påpekt en påtagelig skjevhet med hensyn til kjønnsfordeling av forfatterne : 16 menn og 3 kvinner.

Til slutt ei oppmoding: Fleire tingarar!

Årsmøtet ble avsluttet med at Øystein Wallberg fra Verdal historielag fortalte om Verdalsraset (120 år i 2013). Et fantastisk kåseri med kunnskap, engasjement, hjertevarme og humor som holdt forsamlinge i ånde i bortimot en time. Takk fra alle.

 

Stiklestad, 24. november 2012

Knut Krogstad(ref.)