Årsmelding for 2001 Nord-Trøndelag historielag

Nord-Trøndelag historielag består av 19 foreninger og 51 enkeltmedlemmer/livsvarige medlemmer.

I lagets styre sitter følgende personer:

  • Bjørn Roar Krogstad, Meråker, leder
  • Kjell Erik Pettersson, Stjørdal, nestleder
  • Jakob Bjerkem, Henning, sekretær
  • Jorid Klette Berg, Mosvik, kasserer
  • Sigrun Sem Austmo, Sparbu, styremedlem
  • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, varamedlem/redaktør
  • Kolbjørn Nestgaard, Skogn, varamedlem
  • Ola Svendgård, Ronglan, varamedlem

Styret har holdt fem møter og behandla 25 saker. Varamedlemmene har deltatt  på styremøta.

Årsmøtet ble holdt i Fylkesmannsgården på Steinkjer 25. november og samla mye  folk. Følgende saker ble behandla: Årsmelding, årsplan, reknskap, budsjett,  årspenger og valg. Etter årsmøtet kåserte Bodvar Tømmerås om to utvandrere fra  Snåsa, nemlig Nils Muus og Ole Rynning. Jostein Molde foredrog så om utvandringa  fra Nord-Trøndelag til USA. Ellers underholdt spellmannslaget i BUL, Steinkjer  med gammeldansmusikk. En nevner også at Aashild Bjørgum Øwre presenterte den nye  årboka og at Paul I Wæhre og Dagfinn Sakshaug orienterte om Fylkesmannsgården.

Det årlig og vårlige fellesmøtet ble arrangert på Verdal Bibliotek 15. juni.  Om lag 30 personer møtte for å høre om lagsarbeid. Anders Kirkhusmo så dette  arbeidet fra Landslagets synstad. Øystein Walberg fortalte om arbeidet i Verdal  Historielag. Morten Kluken, Folkekulturforbundet, orienterte om kurs og  kurspenger. Jorid Stormo informerte om lokalavdelinga ved Verdal Bibliotek.

Årboka ble siste år trykt i et opplag på 1100 eksemplarer. Etter at Aashild  Bjørgum Øwre trakk seg som redaktør, er det etablert et nytt redaksjonsutvalg  bestående av: Torstein Engum Bruvoll – redaktør, Jakob Bjerkem –  redaksjonssekretær og Kjell Erik Pettersson. Avtalen med Steinkjer Bokhandel er  nå sagt opp. Det er innleda et nytt samarbeid med DesignTrykk AS (Tidligere  Steinkjer Trykkeri AS).

I Historisk Forum er det holdt to møter. Den første samlinga ble arrangert på  Steinkjer og hadde som tema: Bruk av datateknologi til å søke etter historisk  kildemateriale. Svein Alstad innleda. På det andre møtet foredrog Torstein E  Bruvoll om trekk ved kroppsarbeiderkulturen i skogbruket med døme fra Snåsa.

Etter at det slektshistoriske arbeidet har ligget nede ei tid, beslutta  styret å legge ned dette utvalget. I staden har det blitt oppretta et samarbeid  med DIS-Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Historielag har avtalefesta en  representant i DIS-Nord-Trøndelags styre.

Det har også i år pågått et arbeid for å få skrevet Inntrøndelagshistoria  (1600-1837). Men dette har vist seg å være en vanskelig prosess, og ingenting er  ennå avgjort.

Jakob Bjerkem var lagets representant i Nord-Trøndelag Kulturvernråd inntil  han tok jobben som sekretær i rådet. Sigrun Sem Austmo ble da valgt til nytt  medlem.