Årsmelding for 2003 Nord-Trøndelag Historielag

Nord-Trøndelag Historielag består av 20 historielag og 51  enkeltmedlemmer/livsvarige medlemmer.

Styret

I lagets styre sitter følgende personer: • Bjørn R. Krogstad, Meråker, leder • Kjell E. Pettersson, Stjørdal, nestleder • Jakob Bjerkem, Henning, sekretær • Jorid Klette Berg, Mosvik, kasserer • Aashild Bjørgum Øwre, Ytterøy, styremedlem • Torstein Engum Bruvoll, Snåsa, redaktør/varamedlem • Benny Tanem, Sparbu, varamedlem • Johan L Fløan, Skatval, varamedlem
Styret har holdt fem møter og behandla 27 saker. Varamedlemmene har deltatt på styremøta. Arbeidet med årboka, forholdet til de jemt/trøndske historikerdagene og  forberedelsen til årsmøte/vårmøte har vært blant de sakene som er via mest  oppmerksomhet.

Årsmøte

Lagets årsmøte ble holdt i Inndal grendehus, lørdag 23 november, 2002. Om lag 50 personer møtte. Ove Hemmendorf foredrog om jemt-trøndsk historie med  vekt på mulige seinere samarbeidsprosjekt. Arnold Dalen holdt foredrag om dialektene i Trøndelag og Jemtland. Etter  årsmøtet hilste Gunnilla Borgh fra den jemtske søsterorganisasjonen Heimbygda.  Einar Olav Larsen spilte tradisjonsmusikk fra Inndalen.

Vårmøte

Vårmøtet ble holdt på Stjørdal Bibliotek, fredag 12 juni. Hans O Løkken kåserte  om: “Sider ved livet til en nasjonalhelt fra Stjørdalen.” Samme mann fortalte  også fra arbeidet med å lage historie for radio. Bare 6 personer deltok på møtet.

Årboka

Siste årbok kom i nytt og større format. Boka var denne gang på 276 sider og ble  trykt i et antall av 900 eksemplarer. Prisen pr bok var 200 kr for abonnenter og  240 kr for andre. Totalt ble det solgt årbøker for 137344 kr. Boknemnda består  av: Torstein E Bruvoll, redaktør, Kjell E Pettersson og Jakob Bjerkem.

Historisk Forum

Det har vært holdt ett møte i Historisk Forum. Arne Sigmund Vudduaunet  orienterte om det å skrive bygdebok. Torstein E Bruvoll er leder av Historisk  Forum.

Slektshistorie

Det slektshistoriske arbeidet skjer i et samarbeid med DIS-Nord-Trøndelag.  Aashild Bjørgum Øwre er styrets representant i dette samarbeidet. Viser ellers  til rapport lagt fram på årsmøtet.

Øvrig arbeid

Lagets boksamling fins ved Verdal Bibliotek. Boksamlinga ble registrert ferdig i  1999 og er lagt ut på Internett.
Nord-Trøndelag Historielag er nå medarrangør ved de jemt-trøndske  historikerdagene. Lederen i laget deltok ved historikerdagene i Østersund sist  sommer. Bjørn R Krogstad har vært lagets representant i Nord-Trøndelag kulturvernråd.
Lagets regnskap viste siste år et overskott på 14 754 kr.

Arbeidsplan 2004

Styret legger opp til samme aktivitetsnivå som forrige år. Arbeidet med årboka  vil såleis fortsatt være lagets viktigste oppgave.
Ellers er det styrets oppfatning at samlinga av lokahistorieskrivere må føres  videre. Det samme med arbeidet i Nord-Trøndelag kulturvernråd. Sist år er det oppretta samarbeid med Heimbygda i Jemtland og Sør-Trøndelag  Historielag i Sør-Trøndelag. Dette samarbeidet ønsker en sjølsagt å fortsette.  Styret vil ellers at vårmøte fortsatt skal være en faglig institusjon og en  sosial treffstad. Det slektshistoriske arbeidet vil bli ført videre sammen med  DIS-Nord-Trøndelag.